Teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 utnyttjades till fullo och SLP tillförs cirka 4,1 MSEK

Swedish Logistic Property AB (publ) (“SLP” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, TO2 och TO3 (”Teckningsoptionerna”), vilka samtliga emitterades under 2019. Totalt utnyttjades samtliga Teckningsoptioner för teckning av totalt 280 000 aktier av serie A (”A-aktier”) och 920 000 aktier av serie B (”B-aktier”). Teckningskursen per utnyttjad teckningsoption av serie TO1 och TO2 uppgick till 500 kronor och teckningskursen per utnyttjad teckningsoption av serie TO3 uppgick till 560 kronor. Varje Teckningsoption gav, efter genomförd aktiesplit beslutad vid bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs SLP cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Vid extra bolagsstämma i SLP den 27 februari 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 5 000 teckningsoptioner av serie TO1 till två anställda, varav en ledningsperson, i SLP, vid extra bolagsstämma den 17 juni 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 1 000 teckningsoptioner av serie TO2 till en anställd i SLP och vid extra bolagsstämman den 23 oktober 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 2 000 teckningsoptioner av serie TO3 till en anställd i SLP. Varje Teckningsoption gav, efter aktiesplit beslutad vid bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 uppgick till 500 kronor per utnyttjad teckningsoption, och teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3 uppgick till 560 kronor per utnyttjad teckningsoption. Samtliga Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av totalt 280 000 A-aktier och 920 000 B-aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i SLP med totalt 1 200 000 aktier, varav 280 000 A-aktier och 920 000 B-aktier, från 55 477 965 A-aktier respektive 126 063 270 B-aktier till 55 757 965 A-aktier respektive 126 983 270 B-aktier, och antalet röster ökar från 403 453 095 röster till 405 773 095 röster. Aktiekapitalet ökar med 8 000 kronor, från 1 210 274,90 kronor till 1 218 274,90 kronor. Utnyttjandet av Teckningsoptionerna medför en utspädning om cirka 0,66 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,57 procent av det totala antalet röster baserat på antalet aktier och röster efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till SLP och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023, 17.30 CET.

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se