Hållbarhet

SLP strävar efter ett hållbart arbetssätt som ska bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle, både idag och i framtiden. Vi ser hållbarhet som en integrerad del av vår affärsmodell och vårt dagliga arbete. Grunden för SLP:s hållbarhetsarbete är koncernens affärsidé, uppförandekod och övriga styrdokument samt vår hållbarhetspolicy och hållbarhetsramverk med målsättningar. Genom att integrera hållbarhet ska vi skapa värde för våra intressenter både nu och på lång sikt.

Vårt Ansvar – hållbarhetsramverk

Vårt hållbarhetsramverk har vi valt att kalla Vårt Ansvar. Det omfattar våra tre fokusområden – Planeten, Människan och Affären – och inkluderar bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor. Vårt Ansvar innefattar konkreta målsättningar, KPI:er och aktiviteter inom respektive fokusområde. Vårt Ansvar bygger på genomförd väsentlighetsanalys och intressentdialog. Målsättningar kopplade till identifierade väsentliga hållbarhetsområden är antagna av bolagets styrelse.

Planeten

Väsentliga områden
Klimat & utsläpp
Energi & förnybar energi
Miljöcertifiering

Människan

Väsentliga områden
Attraktiv arbetsgivare
Jämställdhet & inkludering
Nöjda hyresgäster

Affären

Väsentliga områden
Långsiktig avkastning
Transparens
Uppförandekod

Nedan presenteras ett urval av våra hållbarhetsmål per fokusområde, se vår hållbarhetsredovisning för en fullständig beskrivning.

Planeten

Det största bidraget till miljömässigt hållbar utveckling gör vi genom att optimera våra fastigheter. Minskad energiförbrukning, ökad andel förnybar energi, resursoptimering och ett miljöcertifierat fastighetsbestånd skapar värde både för planeten och för SLP som bolag.

Målsättningar

LÖPANDE

  • 100 procent miljöcertifierad nyproduktion All nyproduktion i egen regi ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande
  • 15 procent minskad energianvändning på fem år Jämförbart bestånd

MÅL 2025

  • Laddinfrastruktur 50% uthyrningsbara ytan Minst hälften av ytan ska vara utrustad med laddinfrastruktur för personbilar
  • 15 MW installerad effekt Installerad effekt i solcellsanläggningar på fastigheter ska uppgå till minst 15 MW
  • 50 procent miljöcertifierad uthyrningsbar yta Enligt Miljöbyggnad Silver iDrift Silver eller motsvarande

Människan

Vi ska värna människan, både våra medarbetare och hyresgäster är avgörande för SLP:s framgång. SLP ska aktivt arbeta för att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare samt göra vårt yttersta för att skapa långsiktiga relationer och miljöer för våra hyresgäster att trivas och verka i.

Målsättningar

LÖPANDE

  • >45 eNPS

MÅL 2025

  • Jämställda yrkeskategorier Med en 40/60-procentig könsfördelning

Affären

Vi ska driva verksamheten hållbart med långsiktig lönsamhet som står sig över tid. Allt vi gör ska präglas av god affärssed. Vi ska fokusera på långsiktiga affärsrelationer och partnerskap, med såväl hyresgäster som leverantörer.

Målsättningar

LÖPANDE

  • Väsentliga leverantörer ska följa vår uppförandekod

MÅL 2025

  • 70 procent hållbar finansiering

Hållbarhetsansvarig

Viktoria Wöhl

viktoria@slproperty.se0702-27 77 77

 

FN Global Compact

SLP stödjer FN:s Global Compact och dess tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Uppförandekod och Uppförandekod för leverantörer baseras på FN Global Compacts tio principer.

UN Global Compact