Hållbarhet

SLP strävar efter ett hållbart arbetssätt och ska bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle, både idag och för framtida generationer. Vi ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av vår verksamhet, vår affärsmodell och vårt dagliga arbete. Grunden för SLPs hållbarhetsarbete är koncernens affärsidé, uppförandekod, övriga styrdokument samt våra hållbarhetsmål som avser styra verksamheten i en långsiktigt hållbar riktning.

Våra hållbarhetsmål

För att uppnå ett hållbart arbetssätt har SLP fastställt följande hållbarhetsmål som årligen följs upp och analyseras:

 • Miljöcertifiering silver vid nyproduktion
 • Grön el i alla fastigheter
 • Miljöcertifiera minst en av våra befintliga fastigheter per år
 • Samtliga affärsrelationer följer vår uppförandekod

Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att utgå från tre perspektiv som är relevanta för vår verksamhet: medarbetare, miljö och affärsmässighet. Vidare har vi valt att applicera ett antal av hållbarhetsmålen i FN:s agenda för 2030, med fokus på de mål som bedöms vara relevanta för SLP och bolagets intressenter.

Medarbetare

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hos SLP står medarbetarna i centrum och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare där alla kan göra ett riktigt bra jobb, må bra och utvecklas. Koncernen erbjuder bland annat företagshälsovård, friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar för att säkerställa att vår arbetsplats är säker, såväl fysiskt som psykiskt. Ett antal styrdokument har antagits för att säkerställa tydliga regelverk inom koncernen.

Vi eftersträvar självklart en jämställd arbetsplats. Vår uppförandekod sammanfattar de gemensamma förhållningssätt som alla på SLP ska arbeta efter för att möjliggöra lika förutsättningar och de bästa relationerna till varandra, våra affärspartners, kunder, ägare och omvärld.

Det är av största vikt att SLP är en trygg arbetsgivare med anständiga arbetsvillkor. Bolaget har en platt organisation där våra medarbetare kan utvecklas och bredda sin kompetens för att därmed utveckla sig själva och därmed utveckla bolaget. Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på SLP – ett team med hjärtan som bultar både för bolaget och kunderna!

Miljö

 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Som fastighetsbolag ligger vårt största bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling i optimering av våra fastigheter. Vi har ett antal hållbarhetsmål som syftar till att uppnå miljömässigt hållbara byggnader, däribland att vi ska öka andelen förnybar och återvunnen energi och ha grön el i alla våra fastigheter.

Vi har även som mål att miljöcertifiera våra fastigheter. En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är och visar på byggnadens miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem varav SLP jobbar utifrån miljöcertifieringen Miljöbyggnad både för nybyggnation och befintliga fastigheter.

Affärsmässighet

 • Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Vår ambition är alltid att skapa långsiktiga affärsrelationer och partnerskap, med såväl kunder som leverantörer. Detta är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skapa långsiktig lönsamhet och affärer som är hållbara över tid. Ett av våra hållbarbetsmål är att samtliga affärsrelationer ska efterleva vår uppförandekod. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att våra affärer bedrivs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Hållbarhet