Hållbarhet

Vi vill bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle, både idag och för framtida generationer. Hållbarhet kan tolkas på en mängd olika sätt och vi har valt att utgå från tre perspektiv som är relevanta för vår verksamhet: affärsmässighet, miljö och medarbetare. Vi ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av vår verksamhet, vår affärsmodell och vårt dagliga arbete.

Affärsmässighet

Vår ambition är alltid att skapa långsiktiga affärsrelationer och partnerskap med såväl kunder som leverantörer. Detta är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skapa långsiktig lönsamhet och affärer som är hållbara över tid. Ett av våra hållbarbetsmål är att samtliga affärsrelationer ska efterleva vår uppförandekod. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att våra affärer bedrivs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Miljö

Som fastighetsbolag ligger vårt största bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling i optimering av våra fastigheter. Vi har tre hållbarhetsmål som syftar till att uppnå miljömässigt hållbara byggnader, däribland att vi ska ha grön el i alla våra fastigheter. Vi har även som mål att miljöcertifiera våra fastigheter. En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är och visar på byggnadens miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem varav SLP jobbar utifrån två miljöcertifieringar; GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Medarbetare

Hos SLP står medarbetarna i centrum och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare där alla kan göra ett riktigt bra jobb, må bra och utvecklas. Vi eftersträvar självklart en jämställd arbetsplats. Bolaget har en platt organisation där våra medarbetare kan utvecklas och bredda sin kompetens för att därmed utveckla sig själva och därmed utveckla bolaget. Vår uppförandekod sammanfattar de gemensamma förhållningssätt som alla på SLP ska arbeta efter för att möjliggöra de bästa relationerna till varandra, våra affärspartners, kunder, ägare och omvärld. Vi är stolta över att våra medarbetare trivs med att arbeta på SLP – ett team med hjärtan som bultar både för bolaget och kunderna!

Våra hållbarhetsmål

  • Miljöcertifiering silver vid nyproduktion
  • Grön el i alla fastigheter
  • Green building-certifiera en fastighet per år
  • Samtliga affärsrelationer följer vår uppförandekod

Hållbarhet