Aktien och ägare

SLP ska ge en rättvisande bild av bolaget genom omedelbar, transparent och kontinuerlig information till alla intressenter. Informationsgivningen kännetecknas av öppenhet, samtidighet och likformighet. Den lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt bolagets IR-policy.

Information om aktien
Kortnamn på Nasdaq Stockholm: SLP B
ISIN-kod: SE0016074736

Bolaget har två aktieslag, aktier av serie A och aktier av serie B, den senare är noterad på Nasdaq Stockholm.

Analytiker
Nedan finns en lista på analytiker som för närvarande följer SLP. Vänligen uppmärksamma att de åsikter, bedömningar eller prognoser beträffande SLP:s resultat som uttrycks av dessa analytiker är deras uppfattning, och inte representerar åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av SLP eller dess ledning.

  • Carnegie: Fredric Cyon och Erik Granström
  • Nordea: Staffan Bülow och David Flemmich

 

Ägare

Aktieägare Antal aktier Procent kapital Procent röster
Agartha AB 27 831 750 15,7% 19,0%
Fridam Fastigheter AB 27 831 750 15,7% 19,0%
Skandrenting AB 27 792 055 15,7% 19,0%
HME Investment AB 24 710 000 14,0% 17,9%
Nordnet Pensionsförsäkring 18 136 864 10,2% 4,5%
Bergendahl & Son Aktiebolag 13 912 055 7,9% 9,7%
Evolv fastigheter AB 6 017 175 3,4% 1,5%
Jacob Karlsson 5 402 442 3,1% 2,7%
Capital Group 3 924 040 2,2% 1,0%
ODIN Fonder 2 575 400 1,5% 0,6%
Tosito AB 2 293 465 1,3% 0,6%
SEB Fonder 2 024 034 1,1% 0,5%
Personal 2 381 307 1,3% 0,9%
Övriga aktieägare 12 253 983 6,9% 3,1%
Totalt 177 086 320
100,0% 100,0%

 

Utdelning

SLP:s verksamhet präglas av att likviditetsbehov uppkommer stötvis i takt med transaktioner och förädling av fastigheterna. Vid bedömning av utdelningens storlek tas hänsyn till bolagets och koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt bolagets och koncernens framtida utveckling.

SLP:s målsättning är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Det görs genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom förvärv av nya fastigheter, nybyggnation och investeringar i befintliga fastigheter. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren.