Aktien och ägare

SLP ska ge en rättvisande bild av bolaget genom omedelbar, transparent och kontinuerlig information till alla intressenter. Informationsgivningen kännetecknas av öppenhet, samtidighet och likformighet. Den lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt bolagets IR-policy.

Information om aktien
Kortnamn på Nasdaq Stockholm: SLP B
ISIN-kod: SE0017565476

Bolaget har två aktieslag, aktier av serie A och aktier av serie B, den senare är noterad på Nasdaq Stockholm.

Analytiker
Nedan finns en lista på analytiker som för närvarande följer SLP. Vänligen uppmärksamma att de åsikter, bedömningar eller prognoser beträffande SLP:s resultat som uttrycks av dessa analytiker är deras uppfattning, och inte representerar åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av SLP eller dess ledning.

  • Carnegie: Fredric Cyon och Erik Granström
  • Nordea: Staffan Bülow och David Flemmich
  • Kepler Cheuvreux: Albin Sandberg

 

Ägare*

Aktieägare Antal aktier Procent kapital Procent röster
Greg Dingizian via bolag 28 010 635 13,7% 17,9%
Peter strand via bolag 27 994 010 13,7% 17,9%
Erik Selin via bolag 27 944 315 13,6% 17,8%
Mikael Hofmann via bolag 21 790 760 10,6% 16,1%
Bergendahl Invest AB 16 937 055 8,3% 9,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 10 671 445 5,2% 2,5%
Fjärde AP-fonden 10 000 000 4,9% 2,3%
Jacob Karlsson 5 772 442 2,8% 2,6%
Länsförsäkringar fastighetsfond 5 046 602 2,5% 1,2%
Norges Bank 4 805 195 2,3% 1,1%
Capital Group 4 739 069 2,3% 1,1%
ODIN Fonder 4 138 212 2,0% 1,0%
Tredje AP-fonden 3 464 000 1,7% 0,8%
SEB Fonder 2 664 621 1,3% 0,6%
Tosito AB 2 323 000 1,1% 0,5%
Personal 2 631 447 1,3% 0,8%
Övriga aktieägare 25 808 427 12,6% 6,0%
Totalt 204 741 235
100,0% 100,0%
*Ägarförteckningen uppdateras kvartalsvis, senast per 2023-06-30

 

Utdelning

SLP:s verksamhet präglas av att likviditetsbehov uppkommer stötvis i takt med transaktioner och förädling av fastigheterna. Vid bedömning av utdelningens storlek tas hänsyn till bolagets och koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt bolagets och koncernens framtida utveckling.

SLP:s målsättning är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Det görs genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom förvärv av nya fastigheter, nybyggnation och investeringar i befintliga fastigheter. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren.