Börsnotering 2022

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad.

Vänligen ange det land du är bosatt i:

Vänligen ange det land du befinner dig i:

Viktig information

På grund av legala restriktioner är den här delen av Swedish Logistic Property AB:s webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbplatser. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Swedish Logistic Property AB:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbplatserna utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra finansiella instrument utgivna av Swedish Logistic Property AB (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbplatserna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta material endast till, och en investering eller investeringsaktivitet till vilken detta dokument är hänförligt är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med, ”kvalificerade investerare” enligt definitionen i artikel 2(e) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som också är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer i Storbritannien ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta material och ska inte agera eller förlita sig på det.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Swedish Logistic Property AB:s webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Swedish Logistic Property AB:s webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbplatser utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Swedish Logistic Property AB. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.