Börsnotering 2022

Den 15 mars 2022 offentliggjorde Swedish Logistic Property AB (”SLP”) sitt prospekt och prisintervall inför noteringen av bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Handel i aktien startade den 23 mars 2022.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt beräknas pågå från den 15 mars till och med den 22 mars 2022.
  • Teckningskursen per aktie av serie B i Erbjudandet kommer att fastställas i intervallet 25,50 kronor till 27,00 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående aktier av serie A och serie B i Bolaget före erbjudandet om 3 900 mkr till 4 129 mkr. Den slutliga teckningskursen kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds, vilket förväntas bli den 23 mars 2022.
  • Erbjudandet utgörs enbart av nyemitterade aktier av serie B i SLP och, beroende på den slutliga teckningskursen, kommer uppgå från högst 27 777 778 till högst 29 411 765 aktier av serie B och motsvarar ett belopp om högst cirka 750 mkr inklusive övertilldelning. Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo medför erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, en utspädning i intervallet från 15,4 till 16,1 procent av det totala antalet aktier och från 6,9 till 7,3 procent av det totala antalet röster i SLP.
  • 15 procent av det totala antalet aktier av serie B som omfattas av erbjudandet avser övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kommer kunna utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i SLP:s aktier på Nasdaq Stockholm.
  • Ett antal svenska och internationella institutionella investerare (”Cornerstoneinvesterarna”*) har med förbehåll för vissa sedvanliga villkor åtagit sig att teckna aktier av serie B i Erbjudandet till den slutliga teckningskursen uppgående till högst 27,00 kronor per aktie för ett totalt belopp om 480 mkr, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet förutsatt att erbjudandet fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  • Handeln i SLP:s aktier av serie B beräknas inledas omkring den 23 mars 2022. Aktiens kortnamn (ticker) kommer vara SLP B.
  • Fullständig information om villkoren i erbjudandet beskrivs i ett prospekt som offentliggjorts den 15 mars 2022. Prospektet finnas tillgängligt nedan. Anmälningsperioden för erbjudandet inleddes i samband med att prospektet publicerades.
  • Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 4 mars 2022 bedömt att SLP uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet för SLP:s aktier av serie B, uppfylls senast per första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. SLP:s styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier av serie B på Nasdaq.

* Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Coeli Asset Management AB, Danske Invest, Kapitalforeningen Investering & Tryghed, Lannebo Fonder AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, ODIN Forvaltning AS, PriorNilsson Fonder, SEB Investment Management AB och FE Fonder AB.

 

Pressmeddelanden

 

Prospekt