Finansiering

SLPs övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts som genomsnittlig tillväxt på NAV. I och med att den verksamhet som bedrivs är kapitalintensiv är tillgång till kapital grundläggande för att uppnå bolagets mål. Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen mellan eget kapital och skuld.

Den finansiella strategin, mandat och risktagande regleras i koncernens finanspolicy, vilken årligen fastställs av SLPs styrelse.

Finansiella riskbegränsningar

  • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr
  • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 60 %
  • Hålla en soliditet om lägst 35 %

SLP genomför värdehöjande investeringar och optimeringar som leder till ökat driftsnetto. Detta leder i sin tur till ett högre marknadsvärde som möjliggör ökad belåning. På så vis frigörs kapital som kan återinvesteras i fastigheterna.

Modell - investering - refinansiering