Finansiering

SLP:s övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts som genomsnittlig tillväxt i NAV. I och med att den verksamhet som bedrivs är kapitalintensiv är tillgång till kapital grundläggande för att uppnå bolagets mål. Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen mellan eget kapital och skuld.

Den finansiella strategin, mandat och risktagande regleras i koncernens finanspolicy, vilken årligen fastställs av SLP:s styrelse.

Finansiella riskbegränsningar

  • Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr
  • Långsiktig belåningsgrad om högst 55 %
  • Soliditet om lägst 40 %

SLP genomför värdehöjande investeringar och optimeringar som leder till ökat driftsnetto. Detta leder i sin tur till ett högre marknadsvärde som möjliggör ökad belåning. På så vis frigörs kapital som kan återinvesteras i förvärv av förädlingsbara fastigheter.

Modell - investering - refinansiering