Fastigheter

Vårt fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. Fastighetsbeståndet består av såväl bebyggda fastigheter samt obebyggda fastigheter där nybyggnadsprojekt pågår. Vi ser stor potential i att förädla våra fastigheter tillsammans med nya och befintliga hyresgäster.

Lager, Terminaler, Distribunaler, Omlastningscentraler, 3PL-siter. Det finns många namn och benämningar på det som vi kallar Logistikfastigheter. Dessa fastigheter fyller en mycket viktig funktion i kedjan för godsflöde från produktion till slutkund. Vi vet och förstår vad som gör dessa fastigheter så viktiga, både för brukarna och för samhället.

Våra fastigheter

Förvaltning

Projekt