Affärsmodell, affärsidé
och strategi

SLP är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. SLP:s huvudkontor ligger i Malmö och fastighetsbeståndet är främst koncentrerat till södra Sverige och Stockholmsområdet. Bolagets fastighetsbestånd omfattar både stora moderna logistikanläggningar och ett antal mindre fastigheter som är optimala för citylogistik.

Affärsidé

SLP ska förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

Målsättning

Generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 % samt en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 %.

Finansiella riskbegränsningar

Övergripande begränsas SLP:s finansiella risk genom en sund kapitalstruktur och ett stabilt positivt kassaflöde, vilket över tiden tryggar bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning. För att uppnå en sund kapitalstruktur och ett stabilt kassaflöde uppställs följande finansiella riskbegränsningar:

  • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
  • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent
  • Hålla en soliditet om lägst 40 procent

Affärsmodell och strategi

SLP arbetar, med egen personal, utifrån fem strategiområden: förvärv, förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet. Nedan beskrivs arbetet inom de fem strategiområdena närmare.

  • Förvärv Genom att förvärva fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. SLP riktar in sig på fastigheter med strategiska kommunikationslägen och goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. Det är även viktigt att fastigheterna är flexibla och attraktiva även för framtidens behov.
  • Förädling SLP:s förädling karaktäriseras av miljöcertifierad nyproduktion, hyresgästanpassningar i nära samarbete med hyresgästen och optimering av fastigheternas driftsnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av vakanta ytor, omförhandling och förlängning av hyresavtal samt genom energieffektivisering.
  • Förvaltning SLP:s förvaltning karaktäriseras av ett långsiktigt perspektiv för såväl fastigheten som hyresgästen. SLP vill ha en aktiv kunddialog med fokus på värdeskapande för båda parter. Detta uppnås genom professionalitet och korta beslutsvägar samt genom nytänkande och ett lösningsorienterat förhållningssätt. 
  • Finansiering Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen mellan eget kapital och skuld. Övergripande begränsas SLP:s finansiella risk genom en sund kapitalstruktur och ett stabilt positivt kassaflöde, vilket tryggar bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning.
  • Hållbarhet SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och ansvarsfullt arbete utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Vi ser hållbarhet som en integrerad del av vår affärsmodell och vårt dagliga arbete. Grunden för SLP:s hållbarhetsarbete är koncernens affärsidé, uppförandekoder och övriga styrdokument samt vår hållbarhetspolicy och hållbarhetsramverk med målsättningar.