Affärsmodell, affärsidé
och strategi

SLP är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. SLP:s huvudkontor ligger i Malmö och fastighetsbeståndet är främst koncentrerat till södra Sverige och Stockholmsområdet. Bolagets fastighetsbestånd omfattar både stora moderna logistikanläggningar och ett antal mindre fastigheter som är optimala för citylogistik.

Affärsidé

SLP ska förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

Målsättning

Generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 % samt en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 %.

Finansiella riskbegränsningar

Övergripande begränsas SLP:s finansiella risk genom en sund kapitalstruktur och ett stabilt positivt kassaflöde, vilket över tiden tryggar bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning. För att uppnå en sund kapitalstruktur och ett stabilt kassaflöde uppställs följande finansiella riskbegränsningar:

 • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
 • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 60 procent
 • Hålla en soliditet om lägst 35 procent

Hållbarhetsmål

 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad silver vid nyproduktion
 • Grön el i alla fastigheter
 • Miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift
 • Samtliga affärsrelationer följer bolagets uppförandekod
 • Solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon ska installeras i fem fastigheter per år

Strategi

SLP arbetar, med egen personal, utifrån fem strategiområden: förvärv, förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet. Nedan beskrivs arbetet inom de fem strategiområdena närmare.

 • Förvärv Genom att förvärva fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. De fastigheter som förvärvas karaktäriseras vanligen av strategiska logistiklägen samt att de är förädlingsbara.
 • Förädling Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och optimering av fastigheternas driftnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av vakanta ytor, omförhandling och förlängning av hyresavtal samt genom energieffektivisering.
 • Förvaltning SLP:s förvaltning karaktäriseras av en aktiv kunddialog, korta beslutsvägar och ett långsiktigt perspektiv.
 • Finansiering Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen mellan eget kapital och skuld.
 • Hållbarhet SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och ansvarsfullt arbete utifrån miljömässiga och sociala aspekter.

Affärsmodell

Förvärv

Genom att förvärva fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. SLP riktar in sig på fastigheter med strategiska kommunikationslägen och goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. Det är även viktigt att fastigheterna är flexibla och attraktiva, även för framtidens behov.

Förvärven är inriktade på bebyggda fastigheter och mark. Ägarnas och organisationens stora kontaktnät och erfarenhet från branschen möjliggör snabba och flexibla förvärvsprocesser samt gynnsamma affärer som inte äger rum på den öppna marknaden.

Förädling

SLP:s förädling karaktäriseras av miljöcertifierad nyproduktion, hyresgästanpassningar i nära samarbete med hyresgästen och optimering av fastigheternas driftnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av vakanta ytor, omförhandling och förlängning av hyresavtal samt genom energieffektivisering.

Hyresgästanpassnings- och energioptimeringsprojekt drivs av SLP:s projektledare i samråd med bolagets egna förvaltare. Även bolagets nyproduktion drivs av SLP:s egna projektledare. För SLP är det viktigt att med egen personal kunna förädla sina fastigheter och skapa lösningar som är bra både för kunden, SLP och för miljön.

Förvaltning

SLP:s förvaltning karaktäriseras av ett långsiktigt perspektiv för såväl fastigheten som hyresgästen. SLP vill ha en aktiv kunddialog med fokus på värdeskapande för båda parter. Detta uppnås genom professionalitet och korta beslutsvägar samt genom nytänkande och ett lösningsorienterat förhållningssätt.

SLP:s förvaltare har den dagliga kontakten med sina kunder. För att ge bästa möjliga service till hyresgästerna upphandlas fastighetsskötare och drifttekniker av samarbetspartners och det görs lokalt på de orter där bolagets fastigheter är placerade. SLP:s hyresgäster ska alltid känna sig trygga med att SLP finns nära tillhands och tillgodoser behov, detta så att hyresgästerna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

”Vi köpte våra första fastigheter i mars 2019 och hade redan från början en hög och snabb tillväxtambition. Vi kan konstatera att vi hittills har överträffat våra mål samt att vår portfölj vid utgången av 2021 översteg 625 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på 70 fastigheter.”