Uppförandekod

SLP:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter –
medarbetare, chefer, styrelse och affärspartners – som stöder utvecklingen av en
önskvärd och stark kultur.