SLP uppnår mål om 70 procent hållbar finansiering i förtid

SLP:s arbete med att löpande energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter för att öka driftsnettot och minska klimatavtrycket har resulterat i att andelen hållbar finansiering kontinuerligt har ökat. I början av 2023, när andelen hållbar finansiering uppgick till cirka 40 procent, sattes målet att 70 procent av finansieringen ska vara hållbar senast 2025. Detta mål, i likhet med ett antal andra uppsatta hållbarhetsmål, har nu uppnåtts i förtid då andelen hållbar finansiering nu uppgår till 70 procent.

Det är tack vare att hållbarhet är integrerat i vår affärsmodell och genom att vi aktivt arbetar med att förbättra hållbarhetsprestandan i vårt fastighetsbestånd som vi redan nu uppnått vårt mål om 70 procent hållbar finansiering. Det är positivt för samhället, SLP, våra aktieägare och våra hyresgäster”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP:s finansiering utgörs uteslutande av säkerställd bankfinansiering med nordiska banker. De hållbara bankavtalen är baserade på att delar av SLP:s fastighetsportfölj är miljöcertifierad enligt vissa standarder eller har låg energianvändning. Förutom ett lägre klimatavtryck innebär de hållbara banklånen en lägre finansieringskostnad om upp till 10 punkter jämfört med traditionella banklån.

SLP:s hållbarhetsramverk revideras vartannat år varpå nya målsättningar antas från och med 2025.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se