SLP bygger till 3 000 kvm och förlänger ett befintligt hyresavtal med 10 år i Helsingborg

SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022 och sedan förvärvstidpunkten har ett stort antal åtgärder vidtagits i syfte att förädla fastigheten och därmed öka fastighetens driftsnetto. Bland annat har investeringar gjorts i ny ventilation, elbilsladdare och solceller. Tack vare dessa högavkastande investeringar har fastigheten både miljöcertifierats och kvalificerats för hållbart lån. Den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15 600 kvm där merparten hyrs av två hyresgäster. Nu kommer delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas då avtal tecknats med en av de befintliga hyresgästerna om tillbyggnation. Byggnaden kommer utökas med 3 000 kvm, varav 2 500 kvm kyld yta och 500 kvm kontor. I samband med tillbyggnaden kommer även ombyggnation ske av befintlig kyld yta vilket kommer sänka driftskostnaderna för SLP.

Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år och en framtida årshyra om 7,5 mkr. Hyresökningen samt lägre fastighetskostnader beräknas ge en driftsnettoförbättring för SLP om cirka 5,5 mkr årligen. Projektet kommer ske i etapper och beräknas vara slutfört per april 2026. Den totala investeringen uppgår till cirka 65 mkr. Avtalet är villkorat av bygglov erhålls.

”Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP ser hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen och en naturlig del av det operativa arbetet som ska bidra till dels en bättre miljö och ett bättre samhälle, och dels en god avkastning till bolagets ägare.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se