Kommuniké från årsstämma i Swedish Logistic Property AB (publ)

Swedish Logistic Property AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 24 april 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Erik Selin, Peter Strand, Greg Dingizian, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson till styrelseledamöter. Erik Selin omvaldes även till styrelseordförande och Peter Strand omvaldes till vice styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 fortsatt ska gälla även inför årsstämman 2025.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2023.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman 2024. Bemyndigandet omfattar utgivande av aktier av både serie A och B.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske tidseffektivt för att finansiera företagsförvärv eller nya och befintliga investeringar. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förvärva och överlåta Bolagets egna aktier av serie B. Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i Bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

För mer information, kontakta:
Tommy Åstrand, VD, Swedish Logistic Property AB
Tel: 0705-455 997
E-post: tommy@slproperty.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024, kl. 11:30 CEST.