Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 31 mars 2023 till 182 741 235 aktier, fördelat på 55 757 965 aktier av serie A och 126 983 270 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 31 mars 2023 till 405 773 095.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av att teckningsoptioner av serie TO1, TO2, och TO3, vilka emitterades under 2019, till fullo har utnyttjats, vilket har medfört att totalt 280 000 A-aktier och 920 000 B-aktier har emitterats.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023, kl. 17.30 CEST.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd för SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 810 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-31 17:30 CET.