Förändring av antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 30 april 2024 till 226 641 235 aktier, fördelat på 48 321 285 aktier av serie A och 178 319 950 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 30 april 2024 till 419 926 375.

Förändringen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av omvandling av 7 611 680 aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2024, kl. 18:00 CEST.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 18:00 CET.