Delårsrapport januari–september 2022: SLP:s portfölj består av hållbara logistikfastigheter med stabil finansiering

SLP:s affärsmodell har sedan bolagets start byggt en stabil verksamhet. Inriktningen på logistikfastigheter med hållbarhet i fokus, långsiktiga relationer med starka hyres­gäster samt säkerställd bankfinansiering ger bolaget trygghet i en fortsatt osäker marknadssituation.

 • Hyresintäkterna ökade med 59% och uppgick till 301 mkr (190).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 65% och uppgick till 169 mkr (103).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,1 kr (3,7).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 18% och uppgick till 21,6 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 9,4 mkr (19,7).
 • Nio fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 73,1 tkvm och ett fastighetsvärde om 734 mkr (729).
 • Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, drygt 20% över den senaste externa marknadsvärderingen.
 • Omförhandling har skett av ca 40% av befintlig låneportfölj till så kallade gröna säkerställda banklån.
 • Anslutning till tre ledande initiativ för hållbart företagande; UN Global Compact, Sweden Green Building Council och LFM 30.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars med ett kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier mot­svarande 750 mkr.

”I en orolig marknad har vi fortsatt att skapa värden i våra fastigheter. Trots att vi i tredje kvartalet höjt avkastningskravet i värderingen har vi en positiv värde­förändring. Detta till följd av god nettouthyrning, genomförda investeringar och sänkt vakansgrad. Återstående hyrestid uppgår till 6,2 år. Detta är samma hyrestid som de två senaste kvartalen”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022, kl. 08.45 CEST.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 24 oktober 2022, kl. 10.00 CEST. Peter Strand, vd, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://tv.streamfabriken.com/slp-q3-rapport-2022

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-24 08:45 CET.