Delårsrapport januari – mars 2023: Stark nettouthyrning och finansiell flexibilitet

Trots ett utmanande omvärldsklimat är det glädjande att vi kan konstatera en fortsatt positiv finansiell och operationell utveckling under kvartalet. Det är ett bevis på att vår affärsmodell levererar. Hyresintäkterna ökade under kvartalet med 39 procent och förvaltningsresultatet med 37 procent jämfört med föregående år.

  • Hyresintäkterna ökade med 39% och uppgick till 134 mkr (97).
  • Driftnettot ökade med 47% och uppgick till 108 mkr (73).
  • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 37% och uppgick till 69 mkr (50).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 kr (1,04).
  • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 2% och uppgick till 22,43 kr.
  • Hållbar finansiering ökade med 210 mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 1 910 mkr (0), motsvarande 43% av låneportföljen. Installerad effekt i solcellsanläggningar ökade under perioden med 0,7 MW och uppgick vid periodens utgång till 5,1 MW (0,8).
  • Två fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 68,7 tkvm och ett fastighetsvärde om 548 mkr (186).
  • Nuvarande CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Valberedningen föreslår Peter Strand som arbetande vice ordförande i styrelsen. Matilda Olsson, nuvarande ekonomichef, kommer samtidigt tillträda som CFO.
  • Ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsramverk har antagits. Hållbarhetsramverket innefattar tre fokusområden – Planeten, Människan och Affären.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på moderna och hållbara logistikytor. Nettouthyrningen uppgick till 8,4 mkr under kvartalet, vilket är mycket tillfredsställande. En mycket viktig hörnsten i vårt arbete är att etablera långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Ett bra betyg är att de fortsätter förlänga sina hyresavtal med oss”, säger Peter Strand, vd för SLP.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 26 april 2023,
kl. 10.00 CEST. Peter Strand, vd, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och

https://ir.financialhearings.com/slp-q1-2023

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl. 08.45 CEST.

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 08:45 CET.