Delårsrapport januari-juni 2023: Fortsatt expansion och stark finansiell ställning

Trots ett fortsatt utmanande omvärldsklimat är det glädjande att vi kan konstatera en positiv finansiell och operationell utveckling under det andra kvartalet. Nettouthyrningen var fortsatt positiv under andra kvartalet, inte minst tack vare att vi växer med befintlig kundbas vilket är mycket tillfredställande. Belåningsgraden har minskat till 47 procent per sista juni och räntetäckningsgraden uppgick till 3 gånger.

 • Hyresintäkterna ökade med 40% och uppgick till 280 mkr (200).
 • Driftsnettot ökade med 48% och uppgick till 232 mkr (157).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 32% och uppgick till 145 mkr (110).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 kr (1,84).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 5% och uppgick till 23,11 kr. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet ökat med 30 baspunkter.
 • Hållbar finansiering ökade med 1 466 mkr och uppgick vid periodens utgång till 2 166 mkr (700), motsvarande 45% (20) av låneportföljen.
 • Installerad effekt i solcellsanläggningar ökade med 4,9 MW och uppgick vid periodens utgång till 7,4 MW (2,5).
 • Sex fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 117,3 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 003 mkr (567).
 • Tidigare CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Tidigare vd Peter Strand har tillträtt som transaktionsansvarig och vice styrelseordförande. Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, har samtidigt tillträtt som CFO.
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om 550 mkr.
 • Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har förvärvat teckningsoptioner motsvarande 1,8 miljoner aktier vilket tillfört bolaget 7,1 mkr.
 • Fastigheten Fyllinge 20:434 har som första logistikfastighet i Sverige erhållit en nettonoll klimatpåverkan-certifiering.
 • Avtal har tecknats om att förvärva en fastighet om 280 tkvm i Hallsberg. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Ahlsell Sverige avseende miljöcertifierad nybyggnation om drygt 60 tkvm. Bedömt transaktionsvärde uppgår till drygt 800 mkr vilket skulle innebära en årshyra om ca 50 mkr. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet.

”Vi har det senaste året succesivt höjt avkastningskravet från 5,2 procent till 5,9 procent, trots det har vi varje kvartal levererat positiva värdeförändringar. Det är ett bevis på att vårt dagliga förvaltningsarbete ger resultat och att vår affärsmodell levererar”, kommenterar Tommy Åstrand, vd på SLP.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 13 juli 2023, kl 10.00. Tommy Åstrand, vd, och Matilda Olsson, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och
https://ir.financialhearings.com/slp-q2-2023

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023, kl. 08.45 CEST.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-13 08:45 CET.