Delårsrapport januari–december 2023: Fortsatt hållbar och lönsam expansion samt god finansiell ställning

Vår tillväxtresa fortsatte även under det fjärde kvartalet. Tack vare fortsatta förvärv, nybyggnationer samt nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster kan SLP presentera ytterligare ett starkt kvartal.

 • Hyresintäkterna ökade med 42% och uppgick till 585 mkr (411).
 • Driftsnettot ökade med 49% och uppgick till 487 mkr (327).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 36% och uppgick till 303 mkr (222).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kr (2,39).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 15% och uppgick till 25,26 kr.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 236 mkr. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet i den externa värderingen ökat med 30 baspunkter.
 • Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 2 598 mkr (1 700), motsvarande 53% (41) av låneportföljen.
 • Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 14,2 MW (4,4).
 • 12 fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 223 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 504 mkr (1 288).
 • Förvärv av nybyggnationsprojekt om 11 tkvm i Katrineholm tillsammans med ett 15-årigt hyresavtal. Då tillträde är villkorat av att bygglov erhålls samt att markförvärvet godkänns av kommunen återspeglas det inte i boksluts-kommunikén.
 • Tidigare CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april 2023. Tidigare vd Peter Strand har tillträtt som transaktionsansvarig och vice styrelseordförande. Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, har samtidigt tillträtt som CFO.
 • Bolaget har i maj respektive november genomfört riktade nyemissioner av B-aktier om sammanlagt 1 100 mkr. Genom emissionerna ökar antalet aktier med sammanlagt 42 miljoner st.
 • Teckningsoptioner av serierna TO1-4 har utnyttjats till fullo och SLP har tillförts 12,2 mkr. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 1,95 miljoner st.

”Vi genomförde en riktad nyemission under det fjärde kvartalet om 550 mkr i syfte att kunna expandera ytterligare med en balanserad riskprofil. Substansvärdet per aktie ökade med 15 procent under 2023 och vi har varje kvartal redovisat positiva värdeförändringar för våra fastigheter, trots att det genomsnittliga avkastningskravet höjts med 30 baspunkter under året”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, kl. 08.00 CET.

Bokslutskommunikén presenteras via en inspelad audiocast idag kl. 10.00 CET. Tommy Åstrand, vd, och Matilda Olsson, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://ir.financialhearings.com/slp-q4-report-2023

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 970 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-15 08:00 CET.