SLP:s medarbetare förvärvar teckningsoptioner motsvarande 1,75 miljoner aktier

Inom ramen för det incitamentsprogram som bemyndigades på årsstämman 2023 har samtliga tillsvidareanställda medarbetare på SLP förvärvat teckningsoptioner motsvarande totalt 1,75 miljoner aktier. Detta tillför bolaget 6,8 miljoner kronor.

SLP:s ledningsgrupp, som består av tre personer, har förvärvat teckningsoptioner motsvarande ca 850 000 aktier. Övrig personal, nio personer, har förvärvat teckningsoptioner motsvarande ca 900 000 aktier. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 maj 2026 till och med den 31 maj 2026.

Bolagets styrelse bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera bolagets medarbetare, samt för att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrnings-bar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se