SLP uppnår sitt mål om installerad effekt i solceller i förtid

SLP har uppnått sitt mål om att ha 15 MW installerad effekt i solceller. Målet antogs vid ingången av 2023 med ambitionen att uppnås vid utgången av 2025. De 15 MW är fördelade på 35 olika fastigheter av totalt 99 fastigheter.

”Det är mycket glädjande att vi redan nu uppnår målet för installerad solcellseffekt. Vi fortsätter vår expansion och arbetar kontinuerligt med att optimera våra fastigheter med fokus på minskade driftskostnader och ökad hållbarhet. På detta sätt har vi framgångsrikt energioptimerat delar av vår fastighetsportfölj men det finns mycket kvar att göra”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP förädlar och förvaltar logistikfastigheter som har stora och platta tak vilket ger goda förutsättningar för att installera solcellsanläggningar. Investeringar i solceller leder inte bara till förbättrat driftsnetto utan minskar också risken för prisvolatilitet och kapacitetsbrist på el.

SLP:s hållbarhetsramverk revideras vartannat år varpå nya målsättningar antas från och med 2025.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 970 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se