SLP tillträder sin hundrade fastighet via sitt första förvärv i Göteborg

I och med dagens förvärv genomför SLP, som bildades för fem år sedan, sin sextionde transaktion, vilket medför att portföljen nu består av 100 logistikfastigheter, en totalyta av cirka 1 miljon kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Förvärvet är en så kallad ”sale and lease back-affär”. 

Vår tillväxtsresa fortsätter med oförminskad takt, och innebär att vi vid sidan av vår organiska tillväxt förvärvat i genomsnitt en fastighet per månad sedan grundandet av bolaget 2019. Vidare är det glädjande att vi nu genomför vårt första förvärv i Göteborg. Den aktuella fastigheten är en förädlingsbar logistikfastighet anpassad för så kallad ”last-mile” kyl- och fryslagerhållning, ett område där vi ser ökad efterfrågan”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Fastigheten Backa 29:14 har en totalyta om cirka 20 700 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm, vilket innebär möjlighet till ytterligare byggnation. Området Backa är en väletablerad logistikhub och har en strategiskt mycket bra placering nära E6:an. Hyresavtalet, som är fullt indexerat, är tecknat med Aroma Frukt & Grönt AB och löper drygt 6,5 år med ett årligt hyresvärde om 8,2 mkr. På fastigheten finns möjlighet att investera i energiprojekt som solceller. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 99 mkr och transaktionen finansieras med egna medel.

Sedan SLP bildades har bolaget arbetat intensivt med hållbarhet. En tydlig förflyttning har gjorts genom att ställa om äldre, icke-energieffektiva fastigheter till hållbara miljöcertifierade fastigheter med låg energiförbrukning. SLP investerar bland annat i lokalt producerad solenergi på fastigheternas tak och den installerade effekten i solcellsanläggningar uppgår till cirka 15 MWp. Som ett resultat av ett integrerat hållbarhetsarbete utgör andelen hållbar finansiering, genom så kallade hållbara lån, idag drygt 50 procent.

På SLP arbetar vi med hållbarhet som en integrerad del av vår affärsmodell i det dagliga arbetet. Vi börjar se en koppling mellan hållbara logistikfastigheter och ökad efterfrågan och därmed ett värdeskapande för såväl samhället i stort som för våra hyresgäster och aktieägare”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se