SLP reviderar finansiella riskbegränsningar

Styrelsen i SLP har utvärderat bolagets strategi och kan konstatera att bolagets tillväxt sedan starten 2019, med 56 transaktioner av förädlingsbara logistikfastigheter i södra Sverige, varit mycket framgångsrik. Bolaget har överträffat sina övergripande mål utan att vara i närheten av de finansiella riskbegränsningarna. Styrelsen har gjort bedömningen att de övergripande målen framöver kan uppnås även om risknivån i två av bolagets tre finansiella riskbegränsningar sänks.

Övergripande mål

• SLP ska generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent.

• SLP ska genera en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 procent.

Reviderade riskbegränsningar 

• En långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent (tidigare högst 60 procent).

• En soliditet om lägst 40 procent (tidigare lägst 35 procent)

Det tredje måttet – en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger – hålls oförändrat.

”Efter en genomgång av våra övergripande mål och riskbegränsningar i samband med bokslutet har vi gjort bedömningen att vi kan uppnå de övergripande målen även med en sänkt risknivå. SLP är och ska vara ett tillväxtbolag. Med en sedan länge bevisad affärsmodell, en god finansiell ställning och attraktiva förädlingsbara fastigheter har vi alla förutsättningar att fortsätta vår expansiva resa”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 970 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se