SLP förvärvar logistikfastighet med förädlingspotential i Eskilstuna för 268,5 mkr

SLP har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som inklusive byggrätt har en total yta om cirka 59 000 kvm. I nuläget hyrs hela byggnaden om 27 000 kvm av Tamro AB, med ett fullt indexerat hyresavtal med en årshyra om 17,3 mkr, som löper fram till 30 september 2027. Säljare är LogiDev AB.

Fastigheten är i mycket gott skick och har stora möjligheter att kunna miljöcertifieras genom att vi bland annat installerar solceller. Det finns också en betydande potential i att utnyttja befintlig byggrätt och uppföra en större tillbyggnad vilket skulle öka årshyran på sikt”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Affären är en bolagsaffär med planerat tillträde under maj, villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige har fattat beslut om att godkänna eller lämna investeringen som görs genom förvärvet utan åtgärd. Detta mot bakgrund av att befintlig hyresgäst i fastigheten genom sin lagerhållning av läkemedel anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 268,5 mkr och transaktionen finansieras med egna medel.  

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se