Ordförande ökar och vd avser öka sina aktieinnehav i SLP

SLP:s vd Tommy Åstrand har avyttrat 350 000 aktier i SLP för att finansiera kommande förvärv av 750 000 teckningsoptioner i ett av bolagets incitaments-program, motsvarande lika många aktier i SLP. De avyttrade aktierna har förvärvats av SLP:s ordförande Erik Selin via bolag.  

Med beskrivna transaktioner ökar både vår ordförande och undertecknad våra aktieinnehav i SLP, och vi ser fram emot att fortsätta bygga värde för såväl våra hyresgäster som för våra aktieägare”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Tommy Åstrand förvärvade även 400 000 teckningsoptioner, tillika aktier, inom ramen för bolagets förra incitamentsprogram under andra kvartalet 2023.  

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se