Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 31 maj 2023 till 204 741 235 aktier, fördelat på 55 757 965 aktier av serie A och 148 983 270 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 31 maj 2023 till 427 773 095.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av den riktade nyemissionen av 22 000 000 aktier av serie B som styrelsen i SLP beslutade om den 3 maj 2023.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023, kl. 17:30 CEST.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se.

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 17:30 CET.