Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 30 juni 2022 till 181 541 235 aktier, fördelat på 55 477 965 aktier av serie A och 126 063 270 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 30 juni 2022 till 403 453 095.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av nyemissionen av 134 244 aktier av serie B som erlades som del i köpeskillingen vid förvärvet av fastigheten Hallsberg Ulvsätter 2:10 i Hallsbergs kommun.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022, kl. 17.30 CEST.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 17:30 CET.