Delårsrapport januari–mars 2022: Stark finansiell bas för fortsatt tillväxt

Med börsnoteringen i mars 2022 har SLP stärkts på flera sätt. Bolaget har fått många nya aktieägare, har en starkare och bredare kapitalbas och inte minst har SLP:s affärsmodell och organisation analyserats och fått högt betyg av alla intressenter. Detta är viktiga faktorer för att SLP ska kunna fortsätta växa enligt uppsatta mål.

 • Hyresintäkterna ökade med 68% och uppgick till 97 mkr (57).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71% och uppgick till 50 mkr (29).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 45% och uppgick till 1,0 kr (0,7).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 11% och uppgick till 20,2 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 3,7 mkr (0,4).
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr, varav 652 mkr tillförts under perioden före transaktionskostnader och utnyttjande av övertilldelningsoption.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Två fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 21 000 kvm och ett fastighetsvärde om 186 mkr (378).
 • Förvärv av attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att genomföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023.
 • Nyemission om totalt 145 mkr har registrerats med anledning av att tre av SLP:s förvärv under år 2021 delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.

”Det är glädjande att vår första kvartalsrapport som noterat bolag visar fortsatt god utveckling, såväl finansiellt som operationellt. SLP:s förvaltningsresultat första kvartalet 2022 uppgick till 50 mkr exklusive kostnader av engångs­karaktär motsvarande en ökning med 71 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 08:45 CET.