Delårsrapport januari–juni 2022: SLP:s finansiella situation skapar utrymme for fortsatt hållbar tillväxt

Logistik och logistikfastigheter är avgörande för en stark och växande ekonomi. Den osäkerhet som för tillfället finns i olika delar av ekonomin medför att SLP måste ha beredskap för flera olika scenarier. I nuvarande marknadssituation finns möjligheter att stärka bolagets position och dess relationer med viktiga intressenter.

 • Hyresintäkterna ökade med 66% och uppgick till 200 mkr (121).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 74% och uppgick till 110 mkr (63).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,8 kr (2,1).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 17% och uppgick till 21,3 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 4,9 mkr (11,1).
 • Sju fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 63 200 kvm och ett fastighetsvärde om 567 mkr (660).
 • Förvärv av pågående nyproduktionsprojekt om ca 5 900 kvm i Halmstad med planerat tillträde 30 september.
 • Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, vilket är drygt 20 procent över den senaste externa marknads­värderingen.
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Nyemission om totalt 169 mkr har registrerats med anledning av att fem av SLP:s förvärv delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.
 • Omförhandling har skett av ca 700 mkr av befintlig låneportfölj till så kallade gröna lån.

”Vi följer naturligtvis utvecklingen på de finansiella marknaderna och i detta sammanhang konstaterar jag att SLP:s finansiella situation är stark. Kombinationen av enbart säkerställd bankfinansiering med en belåningsgrad om 45 procent och en attraktiv fastighetsportfölj med KPI-indexerade hyresavtal genererar stabila kassaflöden som skapar utrymme för fortsatt hållbar tillväxt”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022, kl. 08.45 CEST.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 14 juli 2022, kl 10.00. Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://tv.streamfabriken.com/slp-q2-rapport-2022

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 08:45 CET.