Delårsrapport januari–december 2022: Positionen för SLP har stärkts under en tid av oro

2022 har varit ett år med förändringar som inkluderar bolagets notering på Stockholms­börsen, ekonomisk osäkerhet och krig i Ukraina. Jag är stolt över att vi i dessa tider lyckats fortsätta att utveckla bolaget och generera resultat som överträffar våra uttalade målsättningar.

  • Hyresintäkterna ökade med 54% och uppgick till 411 mkr (268).
  • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 59% och uppgick till 222 mkr (139).
  • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (8) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,4 kr (5,3).
  • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 21% och uppgick till 22,0 kr.
  • Sexton fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 121 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 288 mkr (2 171).
  • Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, drygt 20% över den senaste externa marknadsvärderingen.
  • Omförhandling har skett av ca 41% av befintlig låneportfölj till så kallade gröna säkerställda banklån.
  • Anslutning till tre ledande initiativ för hållbart företagande; UN Global Compact, Sweden Green Building Council och LFM 30.
  • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars med ett kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr.

”Det känns tryggt att i dessa osäkra tider ha långsiktiga relationer med våra banker, endast säkerställd bankfinansiering och en belåningsgrad om 49,6%. Vid årets utgång uppgick vår ekonomiska uthyrningsgrad till 95 procent och hyresavtal som representerar 52 procent av kontrakterad årshyra förfaller efter år 2027. I dessa tider av hög inflation är det dessutom tryggt att 98 procent av hyresavtalen är inflationsskyddade”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
16 februari 2023, kl. 08.45 CET.

Bokslutskommunikén presenteras via en inspelad audiocast idag, 16 februari 2023,
kl. 10.00 CET. Peter Strand, vd, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://tv.streamfabriken.com/slp-q4-rapport-2022

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 08:45 CET.