Bokslutskommuniké 2021: Ett år med extremt stark utveckling för SLP

SLP:s verksamhet under 2021 kännetecknades av ett högt antal transaktioner, kraftig tillväxt i resultat och hög värdetillväxt samt ett första förvärv i Mälardalen inför expansion i Stockholmsområdet. · Hyresintäkterna för helåret ökade med 180% och uppgick till 268 mkr (96) · Förvaltningsresultatet ökade med 175% och uppgick till 131 mkr (48) · Resultat per aktie efter utspädning ökade med 49% och uppgick till 26,5 kronor (17,8) · Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 65% till 91,4 kr (55,5) · Nettouthyrningen under perioden uppgick till 25,8 mkr (5,3) · 25 fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 215 000 kvm och ett fastighetsvärde om 2 171 mkr (2 043) · Under fjärde kvartalet har det första miljöcertifikatet erhållits, Miljöbyggnad Silver, för logistikbyggnaden Ättehögen Östra 6 i Helsingborg

SLP redovisar hög nettouthyrning, god tillväxt i resultat och intjäningsförmåga samt att vår första fastighet nu är miljöcertifierad. Detta är viktiga delar för att nå vår övergripande målsättning att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie. Det är med glädje vi kan konstatera att vi för tredje året i rad med god marginal överträffat dessa båda mål”.

”Efterfrågan på väl lokaliserade logistikfastigheter fortsätter öka i Sverige och vår omvärld. Vi ser därmed goda förutsättningar för att också 2022 ska bli ett händelserikt år med nya affärsmöjligheter som ger bra tillväxt och stärker vår position”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022, kl. 16.50 CET.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.