Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur Swedish Logistic Property AB, org.nr. 559179-2873 (”SLP”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.2 Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du surfar på vår webbsida eller annars har kontakt med oss samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

1.3 Den här personuppgiftspolicyn beskriver, bland annat, vilken information vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den här personuppgifts-policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

1.4 SLP är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person, till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress (”Personuppgifter”).

2.2 SLP samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbplats: (i) information om hur just du använder vår webbsida; och (ii) teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder, till exempel telefon, surfplatta eller dator samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.

2.3 SLP samlar också in sådana Personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du kontaktar oss genom till exempel e-post eller telefon såsom namn, epostadress, telefonnummer och annan information om dig själv som du uppger.

2.4 Om du arbetar hos någon av våra hyresgäster, kunder eller leverantörer så kan vi komma att behandla sådana Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera vårt affärsförhållande med din arbetsgivare, såsom kontaktuppgifter, information om din arbetsgivare och affärsförhållandet i fråga.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

SLP behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

(i) för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida;
(ii) för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan;
(iii) för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss;
(iv) för att kunna administrera ett affärsförhållande eller hyresförhållande med din arbetsgivare;
(v) för att kunna uppfylla krav enligt lag.

4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 SLP behandlar dina Personuppgifter på följande rättsliga grunder.

Berättigat intresse

4.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för SLPs berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida. När du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina Personuppgifter baserat på SLPs berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har efterfrågat.

4.3 Om vi behandlar dina personuppgifter för att du är anställd hos någon av våra hyresgäster, kunder eller leverantörer så är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att administrera vårt affärsförhållande eller hyresförhållande med din arbetsgivare.

Rättslig skyldighet

4.4 SLP kan behandla dina Personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller myndighetskrav. Den lagliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för att SLP ska kunna uppfylla lagkrav som åligger oss.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

6. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

6.1 SLP kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer. SLP kan dock komma att dela dina Personuppgifter med andra bolag i koncernen eller sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners eller koncernbolag kan få tillgång till dina Personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina Personuppgifter för något annat ändamål. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter i samband med försäljning eller förvärv av fastighet eller fastighetsbolag.

6.2 SLP kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.

6.3 Personuppgifter kan lämnas ut av SLP om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

7. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. SLP har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

7.2 För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder SLP sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa
integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan SLP komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över internet till våra servrar. SLPs säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

8. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång, ändringar och tillägg

8.1 Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter.

Begränsning, radering och dataportabilitet

8.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be SLP begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändningar

8.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning (se ovan under punkten 4.2). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Förfrågningar och klagomål

8.4 Tveka inte att kontakta SLP om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 9).

8.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående SLPs behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

9. KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Swedish Logistic Property AB, Strömgatan 2, 212 25 Malmö eller mejla oss på info@slproperty.se.