Affärsidé och strategi

Affärsidé

SLP ska förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

Målsättning

Generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 % samt en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 %.

Strategi

För att nå målsättningen arbetar SLP med egen personal utifrån fem strategiområden:

  • Förvärv Genom att förvärva fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. De fastigheter som förvärvas karaktäriseras av strategiska logistiklägen samt att de är förädlingsbara.
  • Förädling Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och optimering av fastigheternas driftnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av vakanta ytor, omförhandling och förlängning av hyresavtal samt genom energieffektivisering.
  • Förvaltning SLPs förvaltning karaktäriseras av en aktiv kunddialog, korta beslutsvägar och ett långsiktigt perspektiv.
  • Finansiering Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen mellan eget kapital och skuld.
  • Hållbarhet SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och ansvarsfullt arbete utifrån miljömässiga och sociala aspekter.

Vi köpte våra första fastigheter i mars 2019 och hade redan från början en hög och snabb tillväxtambition. Vi kan konstatera att vi hittills har överträffat våra mål samt att vår portfölj vid utgången av 2020 översteg 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på 45 fastigheter.”