Bolagsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämman för år 2023 avhölls i Malmö den 26 april 2023.

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, när tillämpligt, förslag till bolagsstämman om val av revisor. Vid förslag till val av styrelsen ska valberedningen avgöra huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till SLP, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Vidare ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid bolagsstämman samt lämna förslag till arvode och annan ersättning till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisor.

Vid årsstämman den 8 mars 2022 beslutades att anta en ordning för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt dessa ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även aktieägargrupperingar om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om SLP:s förvaltning.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Erik Selin (styrelseordförande)
  • Christian Lindgren utsedd av Agartha AB
  • Fredrik Bogren utsedd av Fridam Fastigheter AB
  • Jesper Mårtensson utsedd av Skandrenting AB

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till:
info@slproperty.se.