SLP stärker sitt hållbarhetsarbete genom aktiv medverkan i tre ledande initiativ

SLP har gått med i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact. Deltagandet innebär ett åtagande att linjera SLP:s verksamhet och strategi med UN Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt att vidta åtgärder för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Det är en självklarhet att SLP respekterar och följer de tio principerna. Bland annat bygger våra uppförandekoder på dessa och är en del av vad SLP anser att ett ansvarsfullt företagande innebär”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

SLP är även medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande medlems­organisation för hållbart samhällsbyggande. Över 400 verksamheter från bygg- och fastighetsbranschen arbetar för ett hållbart samhälle och medlemskapet bidrar bland annat till SLP:s arbete med att miljöcertifiera minst 50 procent av den uthyrningsbara ytan till år 2025. Utöver det har SLP anslutit sig till det lokala branschinitiativet LFM30, Malmö Stads färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i staden till år 2030.

Jag är glad över att SLP är en del i dessa tre viktiga hållbarhetsinitiativ. Tillsammans kommer vi snabbare framåt mot det gemensamma målet om klimatneutralitet”, säger Viktoria Wöhl.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Solcellsanläggning stärker SLP:s driftnetto och bidrar till ökad andel förnybar energi i Malmö

Flera av SLP:s fastigheter har solceller och med många platta tak finns bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation och drift av solceller. Anläggningen på fastigheten har en installerad effekt om ca 499 kW och en beräknad produktion om ca 434 000 kWh per år.

Det är glädjande att vi fortsätter vårt arbete med installation av solceller. Driftsekonomin i fastigheten stärks av anläggningens minskade behov av köpt el samt att solcellanläggningens överskottsel kan säljas till nätet. På det hela taget ser återbetalningstiden på investeringen mycket god ut. Ytterligare en positiv effekt är att andelen förnyelse­bar lokalt producerad energi ökar på ett hårt ansträngt nät”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

SLP installerar solceller i Falkenberg

Solcellsanläggningens kapacitet motsvarar normal energiförbrukningen för 22 villor och innebär att utsläpp om ca 227 ton CO2-ekvivalenter kan undvikas.

Det genomförda bytet till LED-belysning och vår investering i solceller innebär att vår hyresgäst, Carlsberg, får en driftsäker och miljövänlig belysning. Produktionen från solcellerna motsvarar ca 45 procent av byggnadens totala elförbrukning före installation av LED-belysning. Produktion av solenergi innebär att SLP kan använda och tillföra förnybar energi, vilket är i linje med bolagets hållbarhetsarbete. Sedan tidigare förses samtliga fastigheter med 100 procent förnybar el”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhets­arbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77

SLP investerar i ny belysning åt Carlsberg

I slutet av 2019 köpte SLP fastigheten Tröinge 6:90 i Falkenbergs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 24 000 kvm och har ett utmärkt logistikläge direkt vid E6:an. 90 procent av fastigheten hyrs av Carlsberg Supply Company Sverige AB. Bytet sker i samarbete med hyresgästen så att eventuella störningar på den dagliga verksamheten kan undvikas.

”Bytet till LED-belysning sker som en del i vårt löpande miljöarbete och ger snabb avkastning på investeringen. Våra miljömål inkluderar grön el i alla fastigheter samt att hälften av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat vid utgången av 2025. En viktig del i arbetet är att löpande utvärdera projekt utifrån hållbarhetsaspekten och då med fokus på att optimera energiförbrukningen utifrån användarnas behov”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77

SLP certifies its first properties according to Miljöbyggnad iDrift

Today, SLP has obtained certification for Miljöbyggnad iDrift level Silver for two of the company’s properties in Malmö, Ventilen 5 and Segeholm 10. SLP’s head office is located in the Segeholm 10 property, which has been modernised with the installation of modern LED lighting and a new ventilation system. Ventilen 5 was extended in 2020 and the extension was equipped with modern LED lighting, among other things

“This is the first step towards achieving our goal of 50 percent certified lettable area by 2025. Going forward, we will scale up the work, which is part of reducing our operating costs while contributing to Sweden’s ability to meet its climate goals. Miljöbyggnad iDrift is an effective tool that creates environmental and climate benefits through measures and certification of buildings in operation,” says Viktoria Wöhl, Head of SLP’s environmental and sustainability work.

Developed by SGBC and launched in 2020, the Miljöbyggnad iDrift certification is based on the well-known Miljöbyggnad certification system, specifically targeting buildings that are in operation. The properties now being modernised have five tenants and a lettable area of approximately 17,000 sqm.

“Certification in Miljöbyggnad iDrift is a seal of quality and gives us as property owners the opportunity to more easily attract tenants, obtain lower financing costs and thus higher property values,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Viktoria Wöhl, Environmental and Sustainability Officer, telephone: +46 702 277 777

Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP certifierar sina första fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift

Idag har SLP erhållit certifiering för Miljöbyggnad iDrift nivå Silver för två av bolagets fastigheter i Malmö, Ventilen 5 och Segeholm 10. SLP:s huvudkontor finns i fastig­heten Segeholm 10, vilken har moderniserats genom installationer av bland annat modern LED-belysning och nytt venti­lationssystem. Ventilen 5 byggdes ut under 2020 och tillbyggnaden försågs bland annat med modern LED-belysning. 

”Detta är första steget mot att nå vårt mål att ha 50 procent certifierad uthyrnings­bar yta till år 2025. Framåt kommer vi att skala upp arbetet, som är en del i att minska våra driftkostnader samtidigt som vi bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimat­nytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, och riktar sig specifikt mot byggnader som är i drift. Fastigheterna som nu moderniserats har fem hyresgäster och en uthyrningsbar yta om ca 17 000 kvm.

”Certifiering i Miljöbyggnad iDrift är en kvalitetsstämpel och ger oss som fastighetsägare möjlighet att lättare attrahera hyresgäster, erhålla lägre finansieringskostnader och därmed högre fastighetsvärden”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 0702-277 777

Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP tar nästa steg – anställer miljö- och hållbarhetsansvarig

”Vi hälsar Viktoria varmt välkommen, hennes engagemang och kunskap kommer att bidra till att vi kan utveckla och genomföra våra ambitioner och planer inom miljö- och hållbarhetsområdet. Viktoria blir en nyckelperson för att SLP ska nå sina mål som inkluderar att miljöcertifiera minst halva fastighets­beståndet till 2025. Våra hyresgäster ska känna sig trygga i att SLP tillhandhåller miljöanpassade och energioptimerade byggnader”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Viktoria Wöhl kommer att utgå från SLP:s kontor i Malmö. Hon har en bred erfarenhet av hållbarhetsfrågor, senast som hållbarhetsansvarig på Slättö Förvaltning AB och dessförinnan SkiStar AB. Viktoria har kandidatexamen ekonomi – inriktning finansiering från Lunds universitet.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 650 000 kvm.

SLP takes the next step – hires environmental and sustainability manager

“We warmly welcome Viktoria, whose commitment and knowledge will help us to develop and implement our ambitions and plans in the area of environment and sustainability. Viktoria will be a key person in helping SLP achieve its goals, which include achieving environmental certification for at least half of its property portfolio by 2025. Our tenants should feel confident that SLP is providing environmentally adapted and energy-optimised buildings,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

Viktoria Wöhl will be based in SLP’s Malmö office. She has a broad experience in sustainability issues, most recently as sustainability manager at Slättö Förvaltning AB and before that SkiStar AB. Viktoria holds a Bachelor’s degree in Economics – Finance from Lund University.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 650,000 square meters.