SLP sänker finansieringskostnader genom gröna lån

”Grunden för omförhandlingen är att vi tagit fler steg i vårt hållbarhetsarbete genom att bland annat certifiera delar av vårt bestånd. Detta innebär att ca 20 procent av SLP:s låneportfölj är grön vilket både minskar bolagets klimatavtryck och sänker våra finansieringskostnader. Ett av målen med att börsnotera SLP var just att kunna sänka finansieringskostnaderna. Att vi kan genomföra denna framgångsrika omförhandling i nuvarande marknadsläge är glädjande för SLP”, säger Peter Strand, vd på SLP.

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. För att uppnå ett hållbart arbetssätt har SLP fastställt hållbarhetsmål som inkluderar miljöcertifiering silver vid nyproduktion, grön el i alla fastigheter, att miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift samt att installera solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon i minst fem fastigheter per år.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP. Telefon: 0705-881 66
1

Tommy Åstrand, CFO på SLP. Telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP lowers financing costs through green loans

“The basis for the renegotiation is that we have taken further steps in our sustainability work by, among other things, certification of parts of our portfolio. This means that about 20 percent of SLP’s loan portfolio is green, which reduces the company’s carbon footprint as well as lowers our financing costs. One of the goals of listing SLP was to be able to lower our financing costs. The fact that we can carry out this successful renegotiation in the current market situation is gratifying for SLP,” says Peter Strand, CEO of SLP.

SLP’s business concept is to acquire, develop and manage logistics properties with a focus on sustainability. To achieve a sustainable approach, SLP has set sustainability targets that include silver environmental certification for new construction, green electricity in all properties, environmental certification of half of its property portfolio by 2025 according to Miljöbyggnad iDrift, and the installation of solar panels and infrastructure for charging electric vehicles in at least five properties per year.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO, SLP. Telephone: +46 705 881 66
1

Tommy Åstrand, CFO, SLP. Telephone: +46 705 455 997

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se