SLP köper modern logistikfastighet om 5 700 kvm

Fastigheten som byggdes 2010 är fullt uthyrd till hyresgästen Textilgrossisten Hefa AB, som ingår i New Wave-koncernen. Årshyran uppgår till ca 3,8 mkr. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om drygt 4 200 kvm.

”Fastigheten är ett modernt lager med över 10 000 pallplatser och ligger i ett väldigt bra logistikläge med närhet till E6:an mellan Göteborg och Oslo. Hyresgästen har en väl etablerad verksamhet i lokalerna och vi ser fram emot att gemensamt utveckla fastigheten samt att fortsätta växa i Göteborgsområdet”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Nyemission har gjorts av 697 483 aktier, till kurs om ca 28,7 kronor per aktie motsvarande ett värde om 20 mkr. Kursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen under den senaste veckan och transaktionen genomfördes på tillträdesdagen. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från SLP:s årsstämma 8 mars 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP buys modern logistics property of 5,700 sqm

The property, built in 2010, is fully let to the tenant Textilgrossisten Hefa AB, a part of the New Wave Group. The annual rent amounts to approximately SEK 3.8 million. The property also has an unused building right of more than 4,200 sqm.  

“The property is a modern warehouse with over 10,000 pallet spaces and is located in a very good logistics location, close to the E6 motorway between Gothenburg and Oslo. The tenant has a well-established business in the premises and we look forward to jointly developing the property and continuing to grow in the Gothenburg area,” says Peter Strand, CEO of SLP.

A new issue has been made of 697,483 shares, at a price of approximately SEK 28.7 per share, corresponding to a value of SEK 20 million. The price corresponds to the average closing price during the last week and the transaction was completed on the day of the closing. The issue is carried out under the authorisation of SLP’s Annual General Meeting on 8 March 2022.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se