SLP ökar sin andel gröna lån till drygt 40 procent

”Vi är glada över att enbart ha säkerställd bankfinansiering och att samtliga av de banker vi samarbetar med har kunnat ge oss bra förutsättningar baserat på våra investeringar i gröna lösningar. Detta är ett besked som är viktigt för bolagets långsiktiga finansiering och samtidigt ett kvitto på att vi vidtar rätt åtgärder. Vi har tydliga mål och rutiner för vårt hållbarhets­arbete, bland annat ska hälften av vår uthyrningsbara yta vara miljöcertifierad senast år 2025”, säger Peter Strand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP increases its share of green loans to about 40 percent

“We are pleased to have only secured bank financing and that all of the banks we work with have been able to provide us with good conditions based on our investments in green solutions. This is an important announcement for the company’s long-term financing and also a confirmation that we are taking the right steps. We have clear goals and procedures for our sustainability work, including that half of our lettable space will be environmentally certified by 2025,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP förvärvar modern logistikfastighet med expansions­möjlighet

Fastigheten, som är byggd 2009, innehåller ett modernt fryslager och är fullt uthyrd till Seafrigo Nordic AB, ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Årshyran är fullt indexreglerad och uppgår till 4,7 mkr med återstående kontraktstid om 12 år.

SLP kommer under vintern att investera i en frysmaskin för energieffektiv lagerhållning. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 74 mkr, inklusive kommande investering i frysmaskinen.

”Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär. Fastigheten har ett utmärkt läge utmed riksväg 21 mellan Helsingborg och Kristianstad och vi ser möjligheter att utveckla den befintliga lokalen samt bygga ytterligare kostnadseffektiva lokaler i takt med efterfrågan”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP acquires modern logistics property with expansion opportunity

The property, built in 2009, contains a modern cold storage facility and is fully let to Seafrigo Nordic AB, an international logistics company specialising in the transport and handling of tempered foods. The annual rent is fully indexed and amounts to SEK 4.7 million with a remaining contract term of 12 years.

During the winter, SLP will invest in a freezer equipment for energy efficient warehousing. The property will be acquired through a corporate transaction at an underlying property value of approximately SEK 74 million, including the forthcoming investment in the freezer equipment.

“We are pleased to be able to do a sale and lease back deal again. The property has an excellent location along highway 21 between Helsingborg and Kristianstad and we see opportunities to develop the existing premises and build additional cost-effective premises in line with demand,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP stärker sitt hållbarhetsarbete genom aktiv medverkan i tre ledande initiativ

SLP har gått med i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact. Deltagandet innebär ett åtagande att linjera SLP:s verksamhet och strategi med UN Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt att vidta åtgärder för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Det är en självklarhet att SLP respekterar och följer de tio principerna. Bland annat bygger våra uppförandekoder på dessa och är en del av vad SLP anser att ett ansvarsfullt företagande innebär”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

SLP är även medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande medlems­organisation för hållbart samhällsbyggande. Över 400 verksamheter från bygg- och fastighetsbranschen arbetar för ett hållbart samhälle och medlemskapet bidrar bland annat till SLP:s arbete med att miljöcertifiera minst 50 procent av den uthyrningsbara ytan till år 2025. Utöver det har SLP anslutit sig till det lokala branschinitiativet LFM30, Malmö Stads färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i staden till år 2030.

Jag är glad över att SLP är en del i dessa tre viktiga hållbarhetsinitiativ. Tillsammans kommer vi snabbare framåt mot det gemensamma målet om klimatneutralitet”, säger Viktoria Wöhl.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

SLP välkomnar OAS Company till sina nya lokaler i Borås

”Borås är en klassisk textil- och handelsort och har ett utmärkt logistikläge. SLP har flera fastigheter i stan och ser fram emot att välkomna ännu ett svenskt modebolag till vår fastighet i Viared”, säger Peter Strand, vd på SLP.

OAS är ett svenskt resort-varumärke som grundades 2010 i Borås och som idag är internationellt etablerade med försäljning till 70 länder. Vi har haft en stark tillväxt de senaste åren så det känns väldigt roligt att nu flytta in i större lokaler för att möta vår fortsatta tillväxt”, säger Oliver Lundgren, vd på OAS Company.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

 

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP welcomes OAS Company to its new premises in Borås

“Borås is a classic textile and trading centre and has an excellent logistics location. SLP has several properties in the city and is looking forward to welcoming another Swedish fashion company to our property in Viared,” says Peter Strand, CEO of SLP.

“OAS is a Swedish resort brand founded in 2010 in Borås and is today internationally established with sales to 70 countries. We have had strong growth in recent years so it feels great to now move into larger premises to accommodate our continued growth,” says Oliver Lundgren, CEO of OAS Company.
 

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

 

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

Solcellsanläggning stärker SLP:s driftnetto och bidrar till ökad andel förnybar energi i Malmö

Flera av SLP:s fastigheter har solceller och med många platta tak finns bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation och drift av solceller. Anläggningen på fastigheten har en installerad effekt om ca 499 kW och en beräknad produktion om ca 434 000 kWh per år.

Det är glädjande att vi fortsätter vårt arbete med installation av solceller. Driftsekonomin i fastigheten stärks av anläggningens minskade behov av köpt el samt att solcellanläggningens överskottsel kan säljas till nätet. På det hela taget ser återbetalningstiden på investeringen mycket god ut. Ytterligare en positiv effekt är att andelen förnyelse­bar lokalt producerad energi ökar på ett hårt ansträngt nät”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Delårsrapport januari–juni 2022: SLP:s finansiella situation skapar utrymme for fortsatt hållbar tillväxt

 • Hyresintäkterna ökade med 66% och uppgick till 200 mkr (121).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 74% och uppgick till 110 mkr (63).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,8 kr (2,1).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 17% och uppgick till 21,3 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 4,9 mkr (11,1).
 • Sju fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 63 200 kvm och ett fastighetsvärde om 567 mkr (660).
 • Förvärv av pågående nyproduktionsprojekt om ca 5 900 kvm i Halmstad med planerat tillträde 30 september.
 • Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, vilket är drygt 20 procent över den senaste externa marknads­värderingen.
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Nyemission om totalt 169 mkr har registrerats med anledning av att fem av SLP:s förvärv delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.
 • Omförhandling har skett av ca 700 mkr av befintlig låneportfölj till så kallade gröna lån.

”Vi följer naturligtvis utvecklingen på de finansiella marknaderna och i detta sammanhang konstaterar jag att SLP:s finansiella situation är stark. Kombinationen av enbart säkerställd bankfinansiering med en belåningsgrad om 45 procent och en attraktiv fastighetsportfölj med KPI-indexerade hyresavtal genererar stabila kassaflöden som skapar utrymme för fortsatt hållbar tillväxt”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022, kl. 08.45 CEST.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 14 juli 2022, kl 10.00. Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://tv.streamfabriken.com/slp-q2-rapport-2022

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 08:45 CET.

Interim report January–June 2022: SLP’s financial situation creates room for continued sustainable growth

 • Rental income increased by 66%, amounting to SEK 200 million (121).
 • Profit from property management, excluding listing expenses increased by 74% and amounted to SEK 110 million (63).
 • Profit for the period was impacted by none-recurring costs of SEK 25 million (0) related to the IPO.
 • Earnings per share after dilution amounted to SEK 1.8 (2.1).
 • Net asset value (NAV) per share after dilution increased by 17% in the period and amounted to SEK 21.3.
 • Net rental income in the period amounted to SEK 4.9 million (11.1).
 • Seven properties and an area of land were acquired and taken into possession with a total lettable area of approximately 63,200 sqm and a property value of SEK 567 million (660).
 • Acquisition of an ongoing new production project in Halmstad of approximately 5,900 square meters with planned access to the property on 30 September.
 • Retail property in Malmö sold with an agreed property value of SEK 144 m, which was more than 20 percent above the latest external market valuation.
 • Substantially oversubscribed public offering of new Class B shares worth valued at SEK 750 million.
 • On 23 March, trading of the company’s Class B shares on Nasdaq Stockholm commenced.
 • A new share issue of SEK 169 m was registered, which related to five SLP acquisitions which were partly paid with shares.
 • Viktoria Wöhl was recruited as head of environmental sustainability, a new role within the company to coordinate and lead the company’s environmental initiatives.
 • SLP has renegotiated approximately SEK 700 million of the existing loan portfolio into so-called green loans.

“We are closely following the development of the financial markets, and in the current circumstances I am reassured that SLP’s financial situation is strong. The combination of only secured bank financing with a loan-to-value ratio of 45 percent and a desirable property portfolio with CPI indexed rental agreements, generates stable cash flows which in turn enables sustainable growth in the future,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

This disclosure contains information that Swedish Logistic Property is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014) and the Swedish Securities Markets Act (2007:528). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 14 July 2022, 08:45 CEST.

The interim report will be presented via a recorded audiocast today at 10:00 a.m. CEST. Peter Strand, CEO, and Tommy Åstrand, CFO, will comment on the results and operations. The presentation material (images+audio) will be available at: https://slproperty.se/en/ir/reports-and-presentations/ and https://tv.streamfabriken.com/slp-q2-rapport-2022

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

This disclosure contains information that Swedish Logistic Property is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014) and the Swedish Securities Markets Act (2007:528). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 14-07-2022 08:45 CET.