SLP förvärvar attraktivt markområde i Landskrona och genomför nyproduktionsprojekt åt Pharmaxim

Pharmaxim AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 3 637 kvm. Årshyran för denna förhyrning uppgår till sammanlagt 2 520 000 kronor. Pharmaxims inflyttning är planerad till mars 2023. Bygglov kommer att lämnas in under första kvartalet 2022.

”Tillsammans med en mycket stabil hyresgäst kan vi genomföra ännu ett fantastiskt nybyggnadsprojekt, denna gång på bästa logistikläge i Landskrona. Projektet skapar ett bra mervärde för våra aktieägare och nya arbetstillfällen i Landskrona”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Pharmaxim AB säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa/hygien/skönhet, läkemedel och djurvård i Norden med kända varumärken som tex Salubrin®, Helosan®, Gripen®, Virkon® och Jodopax®.

”Vi är väldigt glada över att kunna stanna kvar i Öresundsregionen genom att SLP har kunnat presentera ett projekt på ett mycket attraktivt läge i Landskrona. Det skapar optimala förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa”, säger Johan Bäckström, VD på Pharmaxim AB.

Arbetet med att hyra ut resterande ytor om ca 1 800 kvm är påbörjat. Nybyggnationen kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.

SLP acquires attractive land in Landskrona and implements new construction for Pharmaxim

Pharmaxim AB has signed a 10-year lease agreement for 3,637 square meters. The annual rent amounts to a total of SEK 2,520,000. Pharmaxim is scheduled to move in in March 2023. Building permit will be submitted in the first quarter of 2022.

Together with a very stable tenant, we can carry out another fantastic new building project, this time at the best logistics location in Landskrona. The project creates good added value for our shareholders and new jobs in Landskrona”, comments Peter Strand, CEO of SLP.

Pharmaxim AB sells, distributes and markets products within health/hygiene/beauty, pharmaceuticals and animal care in the Nordic countries with well-known brands such as Salubrin®, Helosan®, Gripen®, Virkon® and Jodopax®.

We are very pleased to be able to stay in the Öresund region by SLP being able to present a project in a very attractive location in Landskrona. This creates optimal conditions for our continued growth journey”, says Johan Bäckström, CEO of Pharmaxim AB.

Work has begun on renting out the remaining space of about 1,800 square meters. The new building will be certified according to Sweden Green Building Council’s Miljöbyggnad Silver.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on warehouse and logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from an environmental perspective. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 630,000 square meters.