SLP säljer handelsfastighet i Malmö

Fastigheten, som är en tomträtt, är en renodlad handelsfastighet byggd i början av 1970-talet med total uthyrningsbar yta om ca 11 000 kvm. SLP köpte fastigheten av Norama Real Estate AB i mitten av december 2020, som en del i en transaktion om totalt 25 fastigheter. 

”Fastigheten, som förvärvades som en mindre del av en portfölj för drygt ett år sedan och inte passar in i vår strategi, har vi förädlat genom uthyrningar, omförhandlingar samt investeringar och därmed skapat värdetillväxt. Då fastigheten är en handelsfastighet känns det naturligt att vi realiserar denna värdetillväxt för att sedan fortsätta att växa inom vårt fokusområde och därmed skapa fortsatt aktieägarvärde på vår portfölj av logistikfastigheter”, säger Peter Strand, vd på SLP.

SLP frånträder fastigheten per den 30 juni 2022. Köpare är fastighetsbolaget Doxa.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP sells retail property in Malmö

The property, which is a freehold, is a pure retail property built in the early 1970’s with a total lettable area of approximately 11,000 sqm. SLP purchased the property from Norama Real Estate AB in mid-December 2020, as part of a transaction encompassing a total of 25 properties.  

The property, which was acquired as a small part of a portfolio just over a year ago and does not fit into our strategy, has been upgraded through lettings, renegotiations and investments, creating value growth. As the property is a retail property, it feels natural that we realise this value growth and then continue to grow in our focus area and thereby create further shareholder value on our portfolio of logistics properties,” says Peter Strand, CEO of SLP.

SLP will vacate the property on 30 June 2022. The buyer is the real estate company Doxa.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP bygger energieffektiv logistikfastighet i Malmö

I enlighet med SLP:s hållbarhetsmål kommer den nya byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad silver. 

Vi är glada över att vi har hittat en lokal som anpassas utifrån vår verksamhet och att vi kan göra det tillsammans med SLP. Precis som SLP har vi hela tiden fokus på förbättring och utveckling och våra nya lokaler kommer att hjälpa oss att växa genom att erbjuda våra fikalösningar till fler kunder i Malmö med omnejd. Vi delar också höga ambitioner i hållbarhetsarbetet och därför är det extra viktigt att Café Bar kan flytta in i en miljöcertifierad byggnad”, säger Thomas Doyon, VD på Café Bar.

Den nya byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i juli 2023. Den beräknade årshyran för hela fastigheten uppgår till drygt 2,2 mkr.

Det är glädjande att vi med detta projekt kan förädla outnyttjade byggrätter på en befintlig fastighet i mycket bra logistikläge. Efterfrågan på denna typ av citylogistik är stark och bidrar med en hållbar utveckling av vårt fastighetsbestånd”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP builds energy-efficient logistics property in Malmö

In line with SLP’s sustainability goals, the new building will be certified according to Miljöbyggnad silver.  

“We are happy that we have found a location that will be adapted to our business and that we can do it together with SLP. Like SLP, we are constantly focusing on improvement and development and our new premises will help us grow by offering our ‘fika’ solutions to more customers in Malmö and the surrounding area. We also share high ambitions for sustainability, which is why it is particularly important that Café Bar can move into an environmentally certified building,” says Thomas Doyon, CEO of Café Bar.

The new building is expected to be ready for occupancy in July 2023. The estimated annual rent for the entire property amounts to just over SEK 2.2 million.

“It is gratifying that this project allows us to develop unused building rights on an existing property in a very good logistics location. Demand for this type of city logistics is strong and contributes to the sustainable development of our property portfolio,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP genomför ännu en sale and lease back-affär

Säljaren av fastigheten är ett bolag inom samma koncern som Industrilås i Nässjö och transaktionen har skett off-market. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 68 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om ca 4,8 mkr som är 100 procent indexerat. 

Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär eftersom vi då vet att hyresgästen känner till fastigheten och där SLP kan bidra genom en effektiv förvaltning med vår organisation, erfarenhet och hållbarhetsfokus”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Industrilås har under 40 år vuxit till dagens position som en av världens ledande leverantörer av låslösningar för alla typer av industriella applikationer.

”Vi har haft vår verksamhet på Svedjevägen 1 i väldigt många år, läge och lokaler passar oss bra. När SLP nu tar över som fastighetsägare kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och känna trygghet i att SLP kan hjälpa oss när vi vill utveckla fastigheten”, säger Fredrik Mölzer, styrelseordförande i Industrilås i Nässjö AB.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP completes another sale and lease back deal

The seller of the property is a company within the same group as Industrilås i Nässjö and the transaction has taken place off-market. The underlying property value is approximately SEK 68 million and the property generates a rental value of approxi­mately SEK 4.8 million which is 100 percent indexed.  

“We are pleased to be able to do a sale and lease back deal again as we know that the tenant is familiar with the property and that SLP can contribute through efficient management with our organisation, experience and sustainability focus,” says Peter Strand, CEO of SLP.

Industrilås has grown over 40 years to its current position as one of the world’s leading suppliers of locking solutions for all types of industrial applications.

“We have had our business at Svedjevägen 1 for many years, the location and premises suit us well. With SLP now taking over as property owner, we can focus on our core business and trust SLP to help us when we want to develop the property,” says Fredrik Mölzer, Chairman of the Board of Industrilås i Nässjö AB.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP certifies its first properties according to Miljöbyggnad iDrift

Today, SLP has obtained certification for Miljöbyggnad iDrift level Silver for two of the company’s properties in Malmö, Ventilen 5 and Segeholm 10. SLP’s head office is located in the Segeholm 10 property, which has been modernised with the installation of modern LED lighting and a new ventilation system. Ventilen 5 was extended in 2020 and the extension was equipped with modern LED lighting, among other things

“This is the first step towards achieving our goal of 50 percent certified lettable area by 2025. Going forward, we will scale up the work, which is part of reducing our operating costs while contributing to Sweden’s ability to meet its climate goals. Miljöbyggnad iDrift is an effective tool that creates environmental and climate benefits through measures and certification of buildings in operation,” says Viktoria Wöhl, Head of SLP’s environmental and sustainability work.

Developed by SGBC and launched in 2020, the Miljöbyggnad iDrift certification is based on the well-known Miljöbyggnad certification system, specifically targeting buildings that are in operation. The properties now being modernised have five tenants and a lettable area of approximately 17,000 sqm.

“Certification in Miljöbyggnad iDrift is a seal of quality and gives us as property owners the opportunity to more easily attract tenants, obtain lower financing costs and thus higher property values,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Viktoria Wöhl, Environmental and Sustainability Officer, telephone: +46 702 277 777

Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP certifierar sina första fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift

Idag har SLP erhållit certifiering för Miljöbyggnad iDrift nivå Silver för två av bolagets fastigheter i Malmö, Ventilen 5 och Segeholm 10. SLP:s huvudkontor finns i fastig­heten Segeholm 10, vilken har moderniserats genom installationer av bland annat modern LED-belysning och nytt venti­lationssystem. Ventilen 5 byggdes ut under 2020 och tillbyggnaden försågs bland annat med modern LED-belysning. 

”Detta är första steget mot att nå vårt mål att ha 50 procent certifierad uthyrnings­bar yta till år 2025. Framåt kommer vi att skala upp arbetet, som är en del i att minska våra driftkostnader samtidigt som vi bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimat­nytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, och riktar sig specifikt mot byggnader som är i drift. Fastigheterna som nu moderniserats har fem hyresgäster och en uthyrningsbar yta om ca 17 000 kvm.

”Certifiering i Miljöbyggnad iDrift är en kvalitetsstämpel och ger oss som fastighetsägare möjlighet att lättare attrahera hyresgäster, erhålla lägre finansieringskostnader och därmed högre fastighetsvärden”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 0702-277 777

Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Delårsrapport januari–mars 2022: Stark finansiell bas för fortsatt tillväxt

 • Hyresintäkterna ökade med 68% och uppgick till 97 mkr (57).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71% och uppgick till 50 mkr (29).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 45% och uppgick till 1,0 kr (0,7).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 11% och uppgick till 20,2 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 3,7 mkr (0,4).
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr, varav 652 mkr tillförts under perioden före transaktionskostnader och utnyttjande av övertilldelningsoption.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Två fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 21 000 kvm och ett fastighetsvärde om 186 mkr (378).
 • Förvärv av attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att genomföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023.
 • Nyemission om totalt 145 mkr har registrerats med anledning av att tre av SLP:s förvärv under år 2021 delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.

”Det är glädjande att vår första kvartalsrapport som noterat bolag visar fortsatt god utveckling, såväl finansiellt som operationellt. SLP:s förvaltningsresultat första kvartalet 2022 uppgick till 50 mkr exklusive kostnader av engångs­karaktär motsvarande en ökning med 71 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 08:45 CET.

Interim report January–March 2022: Strong financial base for further growth

 • Rental income increased by 68%, amounting to SEK 97m (57).
 • Profit from property management, excluding listing expenses increased by 71% and amounted to SEK 50m (29).
 • Profit for the period was impacted by non-recurring costs of SEK 25m (0) related to the IPO.
 • Earnings per share after dilution increased by 45% and amounted to SEK 1.0 (0.7).
 • Net asset value (NAV) per share after dilution increased by 11% and amounted to SEK 20.2.
 • Net rental income in the period amounted to SEK 3.7m (0.4).
 • Significantly oversubscribed public offering for new Class B shares valued at SEK 750m, of which SEK 652m was raised in the period prior to transaction costs and the exercise of the overallotment option.
 • On 23 March, trading of the company’s Class B shares on Nasdaq Stockholm commenced.
 • Two properties were acquired and taken into possession with a total lettable area of approximately 21,000 square metres and a property value of SEK 186m (378).
 • Acquisition of attractive land in Landskrona where an environmentally certified new production project of approximately 5,500 square meters will be built. A ten-year lease agreement for approximately 3,600 square meters with an annual rent of SEK 2.5m was signed with planned move-in in March 2023.
 • A new share issue of SEK 145m was registered, which related of three SLP acquisitions during 2021 which were partly paid with shares.
 • Viktoria Wöhl was recruited as environmental and sustainability manager, a new role to coordinate and lead the company’s environmental initiatives.

“It is pleasing that our first report as a listed company indicates continuous progress, both financially and operationally. Profit from property management in the first quarter amounted to SEK 50m excluding non-recurring items, equivalent to an increase of 71 percent year-on-year,commented Peter Strand, CEO of SLP.

This disclosure contains information that Swedish Logistic Property is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 04-05-2022 08:45 CET.