SLP köper modern logistikfastighet om 8 600 kvm

Huvuddelen av fastigheten är byggd 2019 och kommer att miljöcertifieras. Fastigheten är fullt uthyrd till Lanab Group AB. Årshyran uppgår till ca 3,9 mkr och återstående kontraktstid är drygt 7,5 år.

Med dagens transaktion har SLP genomfört nio transaktioner sedan årsskiftet. Detta förvärv ökar den återstående hyrestiden och stärker det löpande kassaflödet.

”Vi fortsätter att hålla en hög förvärvstakt och växer i Nässjö där flera viktiga transportleder möts och det finns tillgång till stor kompetens inom logistik och transport”, säger Peter Strand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP buys modern logistics property of 8,600 sqm

The main part of the property was built in 2019 and will be environmentally certified. The property is fully let to Lanab Group AB. The annual rent amounts to approximately SEK 3.9 million and the remaining lease term is just over 7.5 years.

With today’s transaction, SLP has completed nine transactions since the beginning of the year. Today’s acquisition increases the remaining lease term and strengthens the current cash flow.  

“We continue to maintain a high acquisition rate and are growing in Nässjö, where several important transport routes meet and where there is access to great expertise in logistics and transport,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP genomför ännu en sale and lease back-affär

Säljaren av fastigheten är ett bolag inom samma koncern som Industrilås i Nässjö och transaktionen har skett off-market. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 68 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om ca 4,8 mkr som är 100 procent indexerat. 

Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär eftersom vi då vet att hyresgästen känner till fastigheten och där SLP kan bidra genom en effektiv förvaltning med vår organisation, erfarenhet och hållbarhetsfokus”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Industrilås har under 40 år vuxit till dagens position som en av världens ledande leverantörer av låslösningar för alla typer av industriella applikationer.

”Vi har haft vår verksamhet på Svedjevägen 1 i väldigt många år, läge och lokaler passar oss bra. När SLP nu tar över som fastighetsägare kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och känna trygghet i att SLP kan hjälpa oss när vi vill utveckla fastigheten”, säger Fredrik Mölzer, styrelseordförande i Industrilås i Nässjö AB.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP completes another sale and lease back deal

The seller of the property is a company within the same group as Industrilås i Nässjö and the transaction has taken place off-market. The underlying property value is approximately SEK 68 million and the property generates a rental value of approxi­mately SEK 4.8 million which is 100 percent indexed.  

“We are pleased to be able to do a sale and lease back deal again as we know that the tenant is familiar with the property and that SLP can contribute through efficient management with our organisation, experience and sustainability focus,” says Peter Strand, CEO of SLP.

Industrilås has grown over 40 years to its current position as one of the world’s leading suppliers of locking solutions for all types of industrial applications.

“We have had our business at Svedjevägen 1 for many years, the location and premises suit us well. With SLP now taking over as property owner, we can focus on our core business and trust SLP to help us when we want to develop the property,” says Fredrik Mölzer, Chairman of the Board of Industrilås i Nässjö AB.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se