SLP certifierar sina första fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift

Idag har SLP erhållit certifiering för Miljöbyggnad iDrift nivå Silver för två av bolagets fastigheter i Malmö, Ventilen 5 och Segeholm 10. SLP:s huvudkontor finns i fastig­heten Segeholm 10, vilken har moderniserats genom installationer av bland annat modern LED-belysning och nytt venti­lationssystem. Ventilen 5 byggdes ut under 2020 och tillbyggnaden försågs bland annat med modern LED-belysning. 

”Detta är första steget mot att nå vårt mål att ha 50 procent certifierad uthyrnings­bar yta till år 2025. Framåt kommer vi att skala upp arbetet, som är en del i att minska våra driftkostnader samtidigt som vi bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimat­nytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, och riktar sig specifikt mot byggnader som är i drift. Fastigheterna som nu moderniserats har fem hyresgäster och en uthyrningsbar yta om ca 17 000 kvm.

”Certifiering i Miljöbyggnad iDrift är en kvalitetsstämpel och ger oss som fastighetsägare möjlighet att lättare attrahera hyresgäster, erhålla lägre finansieringskostnader och därmed högre fastighetsvärden”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 0702-277 777

Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP certifies its first properties according to Miljöbyggnad iDrift

Today, SLP has obtained certification for Miljöbyggnad iDrift level Silver for two of the company’s properties in Malmö, Ventilen 5 and Segeholm 10. SLP’s head office is located in the Segeholm 10 property, which has been modernised with the installation of modern LED lighting and a new ventilation system. Ventilen 5 was extended in 2020 and the extension was equipped with modern LED lighting, among other things

“This is the first step towards achieving our goal of 50 percent certified lettable area by 2025. Going forward, we will scale up the work, which is part of reducing our operating costs while contributing to Sweden’s ability to meet its climate goals. Miljöbyggnad iDrift is an effective tool that creates environmental and climate benefits through measures and certification of buildings in operation,” says Viktoria Wöhl, Head of SLP’s environmental and sustainability work.

Developed by SGBC and launched in 2020, the Miljöbyggnad iDrift certification is based on the well-known Miljöbyggnad certification system, specifically targeting buildings that are in operation. The properties now being modernised have five tenants and a lettable area of approximately 17,000 sqm.

“Certification in Miljöbyggnad iDrift is a seal of quality and gives us as property owners the opportunity to more easily attract tenants, obtain lower financing costs and thus higher property values,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Viktoria Wöhl, Environmental and Sustainability Officer, telephone: +46 702 277 777

Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 661

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se