SLP stärker sitt hållbarhetsarbete genom aktiv medverkan i tre ledande initiativ

SLP har gått med i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact. Deltagandet innebär ett åtagande att linjera SLP:s verksamhet och strategi med UN Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt att vidta åtgärder för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Det är en självklarhet att SLP respekterar och följer de tio principerna. Bland annat bygger våra uppförandekoder på dessa och är en del av vad SLP anser att ett ansvarsfullt företagande innebär”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

SLP är även medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande medlems­organisation för hållbart samhällsbyggande. Över 400 verksamheter från bygg- och fastighetsbranschen arbetar för ett hållbart samhälle och medlemskapet bidrar bland annat till SLP:s arbete med att miljöcertifiera minst 50 procent av den uthyrningsbara ytan till år 2025. Utöver det har SLP anslutit sig till det lokala branschinitiativet LFM30, Malmö Stads färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i staden till år 2030.

Jag är glad över att SLP är en del i dessa tre viktiga hållbarhetsinitiativ. Tillsammans kommer vi snabbare framåt mot det gemensamma målet om klimatneutralitet”, säger Viktoria Wöhl.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Solcellsanläggning stärker SLP:s driftnetto och bidrar till ökad andel förnybar energi i Malmö

Flera av SLP:s fastigheter har solceller och med många platta tak finns bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation och drift av solceller. Anläggningen på fastigheten har en installerad effekt om ca 499 kW och en beräknad produktion om ca 434 000 kWh per år.

Det är glädjande att vi fortsätter vårt arbete med installation av solceller. Driftsekonomin i fastigheten stärks av anläggningens minskade behov av köpt el samt att solcellanläggningens överskottsel kan säljas till nätet. På det hela taget ser återbetalningstiden på investeringen mycket god ut. Ytterligare en positiv effekt är att andelen förnyelse­bar lokalt producerad energi ökar på ett hårt ansträngt nät”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

SLP säljer handelsfastighet i Malmö

Fastigheten, som är en tomträtt, är en renodlad handelsfastighet byggd i början av 1970-talet med total uthyrningsbar yta om ca 11 000 kvm. SLP köpte fastigheten av Norama Real Estate AB i mitten av december 2020, som en del i en transaktion om totalt 25 fastigheter. 

”Fastigheten, som förvärvades som en mindre del av en portfölj för drygt ett år sedan och inte passar in i vår strategi, har vi förädlat genom uthyrningar, omförhandlingar samt investeringar och därmed skapat värdetillväxt. Då fastigheten är en handelsfastighet känns det naturligt att vi realiserar denna värdetillväxt för att sedan fortsätta att växa inom vårt fokusområde och därmed skapa fortsatt aktieägarvärde på vår portfölj av logistikfastigheter”, säger Peter Strand, vd på SLP.

SLP frånträder fastigheten per den 30 juni 2022. Köpare är fastighetsbolaget Doxa.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP sells retail property in Malmö

The property, which is a freehold, is a pure retail property built in the early 1970’s with a total lettable area of approximately 11,000 sqm. SLP purchased the property from Norama Real Estate AB in mid-December 2020, as part of a transaction encompassing a total of 25 properties.  

The property, which was acquired as a small part of a portfolio just over a year ago and does not fit into our strategy, has been upgraded through lettings, renegotiations and investments, creating value growth. As the property is a retail property, it feels natural that we realise this value growth and then continue to grow in our focus area and thereby create further shareholder value on our portfolio of logistics properties,” says Peter Strand, CEO of SLP.

SLP will vacate the property on 30 June 2022. The buyer is the real estate company Doxa.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP bygger energieffektiv logistikfastighet i Malmö

I enlighet med SLP:s hållbarhetsmål kommer den nya byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad silver. 

Vi är glada över att vi har hittat en lokal som anpassas utifrån vår verksamhet och att vi kan göra det tillsammans med SLP. Precis som SLP har vi hela tiden fokus på förbättring och utveckling och våra nya lokaler kommer att hjälpa oss att växa genom att erbjuda våra fikalösningar till fler kunder i Malmö med omnejd. Vi delar också höga ambitioner i hållbarhetsarbetet och därför är det extra viktigt att Café Bar kan flytta in i en miljöcertifierad byggnad”, säger Thomas Doyon, VD på Café Bar.

Den nya byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i juli 2023. Den beräknade årshyran för hela fastigheten uppgår till drygt 2,2 mkr.

Det är glädjande att vi med detta projekt kan förädla outnyttjade byggrätter på en befintlig fastighet i mycket bra logistikläge. Efterfrågan på denna typ av citylogistik är stark och bidrar med en hållbar utveckling av vårt fastighetsbestånd”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP builds energy-efficient logistics property in Malmö

In line with SLP’s sustainability goals, the new building will be certified according to Miljöbyggnad silver.  

“We are happy that we have found a location that will be adapted to our business and that we can do it together with SLP. Like SLP, we are constantly focusing on improvement and development and our new premises will help us grow by offering our ‘fika’ solutions to more customers in Malmö and the surrounding area. We also share high ambitions for sustainability, which is why it is particularly important that Café Bar can move into an environmentally certified building,” says Thomas Doyon, CEO of Café Bar.

The new building is expected to be ready for occupancy in July 2023. The estimated annual rent for the entire property amounts to just over SEK 2.2 million.

“It is gratifying that this project allows us to develop unused building rights on an existing property in a very good logistics location. Demand for this type of city logistics is strong and contributes to the sustainable development of our property portfolio,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 670,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se