SLP förvärvar modern logistikfastighet med expansions­möjlighet

Fastigheten, som är byggd 2009, innehåller ett modernt fryslager och är fullt uthyrd till Seafrigo Nordic AB, ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Årshyran är fullt indexreglerad och uppgår till 4,7 mkr med återstående kontraktstid om 12 år.

SLP kommer under vintern att investera i en frysmaskin för energieffektiv lagerhållning. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 74 mkr, inklusive kommande investering i frysmaskinen.

”Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär. Fastigheten har ett utmärkt läge utmed riksväg 21 mellan Helsingborg och Kristianstad och vi ser möjligheter att utveckla den befintliga lokalen samt bygga ytterligare kostnadseffektiva lokaler i takt med efterfrågan”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP acquires modern logistics property with expansion opportunity

The property, built in 2009, contains a modern cold storage facility and is fully let to Seafrigo Nordic AB, an international logistics company specialising in the transport and handling of tempered foods. The annual rent is fully indexed and amounts to SEK 4.7 million with a remaining contract term of 12 years.

During the winter, SLP will invest in a freezer equipment for energy efficient warehousing. The property will be acquired through a corporate transaction at an underlying property value of approximately SEK 74 million, including the forthcoming investment in the freezer equipment.

“We are pleased to be able to do a sale and lease back deal again. The property has an excellent location along highway 21 between Helsingborg and Kristianstad and we see opportunities to develop the existing premises and build additional cost-effective premises in line with demand,” says Peter Strand, CEO of SLP.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se