SLP förvärvar pågående nybyggnadsprojekt av logistikfastighet

Fastigheten tillträds den 30 september 2022. Säljaren av fastigheten är Kepada Gruppen AB som ingår i ByggSjögren-koncernen och transaktionen har skett off-market. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 93 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om ca 5,2 mkr som är 100 procent indexerad. SLP äger per idag två fastigheter i Halmstad kommun med total uthyrningsbar yta om ca 16 500 kvm.

”Jag är glad över att vi har hög takt i våra transaktioner och med detta köp får vi en fastighet i ett utmärkt logistikläge i Halmstad med mycket bra anslutningar till kringliggande infrastruktur. Den logistikbyggnad som är färdig i slutet av året kommer att vara anpassad till hyresgästens behov och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Halmstads Delivery AB är ett privatägt företag som grundades av Jean Barany 1992. Idag har bolaget över 50 anställda och har en vagnpark om 30 bilar.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 680 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP acquires ongoing construction project of logistics property

Ownership of the properties will be transferred on 30 September 2022. The seller of the property is Kepada Gruppen AB, part of the ByggSjögren Group, and the transaction has taken place off-market. The underlying property value amounts to approximately SEK 93 million and the property generates a rental value of approximately SEK 5.2 million which is 100 percent indexed. SLP currently owns two properties in Halmstad municipality with a total lettable area of approximately 16,500 sqm.  

“I am pleased that we have a high pace in our transactions and with this purchase we get a property in an excellent logistics location in Halmstad with very good connections to the surrounding infrastructure. The logistics building, which will be completed by the end of the year, will be adapted to the tenant’s needs and will be certified according to the Miljöbyggnad,” says Peter Strand, CEO of SLP.

Halmstads Delivery AB is a privately owned company founded by Jean Barany in 1992. Today the company has over 50 employees and a fleet of 30 vehicles.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 680,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se