Delårsrapport januari–juni 2022: SLP:s finansiella situation skapar utrymme for fortsatt hållbar tillväxt

 • Hyresintäkterna ökade med 66% och uppgick till 200 mkr (121).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 74% och uppgick till 110 mkr (63).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,8 kr (2,1).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 17% och uppgick till 21,3 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 4,9 mkr (11,1).
 • Sju fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 63 200 kvm och ett fastighetsvärde om 567 mkr (660).
 • Förvärv av pågående nyproduktionsprojekt om ca 5 900 kvm i Halmstad med planerat tillträde 30 september.
 • Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, vilket är drygt 20 procent över den senaste externa marknads­värderingen.
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Nyemission om totalt 169 mkr har registrerats med anledning av att fem av SLP:s förvärv delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.
 • Omförhandling har skett av ca 700 mkr av befintlig låneportfölj till så kallade gröna lån.

”Vi följer naturligtvis utvecklingen på de finansiella marknaderna och i detta sammanhang konstaterar jag att SLP:s finansiella situation är stark. Kombinationen av enbart säkerställd bankfinansiering med en belåningsgrad om 45 procent och en attraktiv fastighetsportfölj med KPI-indexerade hyresavtal genererar stabila kassaflöden som skapar utrymme för fortsatt hållbar tillväxt”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022, kl. 08.45 CEST.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 14 juli 2022, kl 10.00. Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/och https://tv.streamfabriken.com/slp-q2-rapport-2022

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 08:45 CET.

Inbjudan till presentation av SLP:s resultat för januari–juni 2022

Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på: https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och https://tv.streamfabriken.com/slp-q2-rapport-2022

Presentationen kommer att hållas på svenska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till info@slproperty.se. Presentationsmaterialet på svenska och engelska kommer att finnas tillgängligt på SLP:s webbplats https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ från kl. 09.45 den 14 juli 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Delårsrapport januari–mars 2022: Stark finansiell bas för fortsatt tillväxt

 • Hyresintäkterna ökade med 68% och uppgick till 97 mkr (57).
 • Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71% och uppgick till 50 mkr (29).
 • Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 45% och uppgick till 1,0 kr (0,7).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 11% och uppgick till 20,2 kr.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 3,7 mkr (0,4).
 • Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr, varav 652 mkr tillförts under perioden före transaktionskostnader och utnyttjande av övertilldelningsoption.
 • Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
 • Två fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 21 000 kvm och ett fastighetsvärde om 186 mkr (378).
 • Förvärv av attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att genomföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023.
 • Nyemission om totalt 145 mkr har registrerats med anledning av att tre av SLP:s förvärv under år 2021 delvis betalats med aktier.
 • Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.

”Det är glädjande att vår första kvartalsrapport som noterat bolag visar fortsatt god utveckling, såväl finansiellt som operationellt. SLP:s förvaltningsresultat första kvartalet 2022 uppgick till 50 mkr exklusive kostnader av engångs­karaktär motsvarande en ökning med 71 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 08:45 CET.

Inbjudan till presentation av SLP:s resultat för januari–mars 2022

Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, presenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och https://tv.streamfabriken.com/slp-q1-rapport-2022

Presentationen kommer att hållas på svenska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till info@slproperty.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats. Presentationsmaterialet på svenska och engelska kommer att finnas tillgängligt på SLP:s webbplats https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ från kl. 09.45 den 4 maj 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se